Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1108/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

. nr [...], obejmującego należność z tytułu nieuiszczonej opłaty planistycznej w wysokości należności głównej 284.348,20 zł., Pismem z dnia 27 lipca 2020 r., sprecyzowanym pismem z dnia 6...
: rodzaj należności pieniężnej - opłata planistyczna, podstawę prawną obowiązku - orzeczenie, identyfikację podstawy prawnej obowiązku - decyzja nr [...] , datę wydania...

I FSK 103/18 - Wyrok NSA z 2021-10-21

. stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...]; jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych w 2015 r. oraz w 2016 r. przez Burmistrza...
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, w łącznej wysokości 25.151,34 zł., 2.3.11. Skarżący w 2014 r. i 2015 r. dokonał sprzedaży powstałych z podziału działki...

I SA/Gd 1109/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

. nr [...], obejmującego należność z tytułu nieuiszczonej opłaty planistycznej w wysokości należności głównej 284.348,20 zł., Pismem z dnia 27 lipca 2020 r., sprecyzowanym pismem z dnia 6...
skarżącego, decyzja organu pierwszej instancji nie podlegała wykonaniu na skutek wniesionego odwołania, a co do zasadności naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości...

I FSK 102/18 - Wyrok NSA z 2021-10-21

. działki 7.500 zł; za opłatę adiacencką 3.726,25 zł; z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0069 ha; jednorazowe opłaty planistyczne w łącznej wysokości...
wewnętrznych itp. Nakłady finansowe skarżącego co do zasady ograniczały się do opłat administracyjnych związanych z przekształceniem i podziałem nieruchomości - brak...

I SA/Gd 797/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-09

w lipcu 2017 r. koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy darowizny i opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych zmian wynikających z tej umowy w łącznej wysokości...
. z o.o., reprezentowaną przez A. S.-M. Operat ten został sporządzony z uwzględnieniem uwarunkowania planistycznego i ochronnego, analizą i charakterystyką rynku...

III SA/Wa 2432/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

Sprawa ze skargi D. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...], 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz D. S.A. z siedzibą w W. kwotę 19.588 zł (słownie: dziewi...