Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 587/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-07

i z opłaty adiacenckiej w kwocie 300.000zł ale nie przedłożono wykazu majątku gminy a dochody z tych tytułów wykazane w latach poprzednich (2011-2013) wskazują...
),, - nie wskazano w nim sposobu obliczenia efektu finansowego zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, obniżenia diet radnych i wynagrodzenia wójta (naruszenie...

I SA/Bk 358/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19

komunalnymi zdecydowanie zbliża ją, podobnie jak opłata adiacencka oraz renta planistyczna, do niebędących podatkami i opłatami lokalnymi niepodatkowych należności budżetowych...
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2...

II GSK 2620/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

w kwocie [...] zł;, - w dochodach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie [...] zł i z opłaty adiacenckiej w kwocie [...] zł ale nie przedłożono wykazu...
sposobu obliczania efektu finansowego zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, obniżenia diet radnych i wynagrodzenia wójta (naruszenie art. 240a ust. 3 pkt 3...