Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II SAB/Ol 3/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

stanowi, że jest to jedynie rekompensata z tytułu utraconych przychodów, dlatego i w tym zakresie nie można stwierdzić dysponowania przez spółkę środkami publicznymi. Sąd...
doprowadziłoby do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa i podmiotów współpracujących ze Spółką., W piśmie procesowym z dnia 22 grudnia 2012 r., skarżący podtrzymał...

VI SA/Wa 1043/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

sytuacyjno-wysokościowy Portu [...]., Pismo to zostało podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym., W piśmie z [...] listopada 2019 r...
, ujawnionym w KRS., Prezes UTK wezwał ZMP[...] do ponownego przesłania pism z [...] października 2019 r. i [...] listopada 2019 r. podpisanych zgodnie ze sposobem reprezentacji...