Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPK 6/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-12-20

części nieruchomości pozostają w samoistnym posiadaniu dwóch osób prawnych, z których jedna jest ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości, natomiast...
jest ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości, natomiast druga rości pretensje do prawa własności'., Uzasadniając swoje stanowisko skład orzekający...

III AZP 12/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-09

przytoczone w sentencji uchwały., W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się rozbieżności...
jednak wspólną ideę, że zasiłek ten nie powinien być wypłacany w okresach, w których bezrobotny bądź osiągnął dochody z innych uznanych przez prawo źródeł, bądź...

III AZP 21/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-22

1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. W art. 1 wymienia się źródła dochodów gmin...
/ albo też - w przypadku wszczętego już przez urząd skarbowy postępowania o ustalenie zobowiązania podatkowego, w którym ujawniła się konieczność rozpatrzenia zasadności udzielenia ulg - zgoda...

OPK 4-7/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Po ujawnieniu Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości w księdze wieczystej właściwe organy pierwszej instancji...
wcześniej sprawach. Wątpliwości te mają swe źródło przede wszystkim w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego, co zostało udokumentowane...

OPK 11/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-11

u osoby niepełnoletniej inwalidztwa przed ukończeniem 18 roku życia, 3/ ujawnienie się skutków inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia, nawet po tym czasie...
takiego postępowania doszło w sposób prawnie skuteczny i czy postępowanie znajduje się w takim stadium, iż mogły się ujawnić zasadnicze problemy natury prawnej wymagające...

III AZP 17/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-12-09

, o którym tu mowa, ma być złożone w 'dokumencie odprawy celnej'., Źródłem trudności w znalezieniu spójnego rozumienia 'warunku', o którym expressis verbis mówi powołany...
okoliczności przebiegu postępowania celnego, ujawnione w niniejszej sprawie, jest zastosowanie zwłaszcza art. 61 par. 4 Kpa, który nakazuje o wszczęciu postępowania z urzędu...