Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SAB/Gd 77/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-08

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję...
, że przed wniesieniem skargi na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska skarżący powinien wystąpić z zażaleniem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na niezałatwienie...

II SA/Gd 754/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr [...] z dnia 9 lutego 2010 r. utrzymująca w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w G. z dnia 27 listopada 2009 r...
nie rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr [...] z dnia 9 lutego 2010 r., przed uzyskaniem...

II SA/Gd 650/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-16

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Jak bowiem wynika z treści art. 76 ust. 1 ustawy ooś organ ten ma prawo wszczynania postępowań dotyczących...
podlegać rozpatrzeniu w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z 15 lutego 2016 r. jest wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 marca...

II SA/Gd 627/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-24

w zakresie ochrony przyrody, które to postanowienie zostało utrzymane w mocy postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2017 r., W odwołaniu...
utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W ocenie organu odwoławczego, skoro Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że projekt decyzji narusza zakaz określony w § 3 pkt 8...

II SA/Gd 544/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

uzyskania przez A w G. decyzji innych organów: dwóch zezwoleń - wydanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
objęte ochroną prawną gatunki porostów Wójt Gminy na podstawie art. 99 kpa wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o udzielenie zezwolenia...

II SA/Gd 812/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-02

i kierunków zagospodarowania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10 maja 2010r. uchylił ww. postanowienie zaskarżone przez Wójta Gminy i umorzył...
prawa możliwości złożenia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,, d) zmieniając swoje stanowisko w sprawie lokalizacji planowanego parku wiatrowego...

II SA/Gd 431/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-21

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2011 r., nr [...] utrzymującym w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. , sygn. akt IV SA/Wa 1629/11). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ww. postanowieniu słusznie wskazał m.in....

II SA/Gd 93/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-16

, przepisy dotychczasowe, z tym że dotychczasowe kompetencje: 1) ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 2) wojewodów...
regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Niezakończone postępowania administracyjne w zakresie zadań i kompetencji podlegających...

II SA/Gd 539/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-13

ust. 1, przepisy dotychczasowe, z tym że dotychczasowe kompetencje:, 1) ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;, 2...
zostały przekazane na mocy niniejszej ustawy regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.', Z przepisu ustępu pierwszego art...

II SAB/Gd 98/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-27

sprawy ze skargi Ł. L. na bezczynność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Ł.L. wniósł...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   20