Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Rz 70/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w [...] naruszenie art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
przez ustawodawcę o dostępie o informacji publicznej i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy, dlatego też brak jest przesłanek do przyjęcia bezczynności Dyrektora...

II SAB/Rz 1/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

informacji publicznej w trybie przepisów art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 - zwanej...
i na zasadach przepisów u.d.i.p., lecz na podstawie art. 156 ust. 1a u.g.n. Ostatnio wymieniony przepis przewiduje odmienny od ustawy o dostępie do informacji publicznej tryb...

II SA/Rz 544/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-25

). W uzasadnieniu swego orzeczenia organ I instancji poddał analizie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) wyjaśniając...
, że jeśli informacja dotyczy osoby pełniącej funkcje publiczną i ma związek z wykonywanymi przez nią zadaniami lub sprawowaną funkcją, to dostęp do niej nie może zostać...

II SAB/Rz 99/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-27

danych osobowych ), a zobowiązuje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2014 r., poz. 782; dalej: ustawa o dostępie do informacji...
o dostępie do informacji publicznej. Domaga się zobowiązania Wójta Gminy [...] do udzielenia wnioskowanej informacji publicznej - tj. odpowiedzi na pytanie czy wszyscy...

II SAB/Rz 32/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-08

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1764, dalej: 'u.d.i.p.') wskazał, że prawo do informacji publicznej podlega...
Dyrektora SP ZOZ w zakresie udostępnienia informacji publicznej., Ustawa o dostępie do informacji publicznej ma zastosowanie przy spełnieniu się trzech warunków - gdy przedmiotem...

II SAB/Rz 57/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-05

', przedmiotowe żądanie może być zrealizowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (test jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176; dalej...
, iż przedmiotowe żądanie nie może być zrealizowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie odpowiadałoby to celowi ani funkcji ww. ustawy., Zdaniem...

II SAB/Rz 19/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-18

. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 22 listopada 2011 r., W uzasadnieniu skarżący nie zgodził...
, gdyż w tym przypadku nie mamy do czynienia z informacją publiczną, a zatem nie ma zastawania ustawa o dostępie do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Rz 37/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-29

nieudostępnienia pełnej informacji publicznej w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r...
publicznej wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zm. ), stanowiącego, że do skarg...

II SAB/Rz 117/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-15

Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wymieniony wskazał, że odmowa udostępnienia informacji publicznej może nastąpić...
udostępnienia informacji publicznej. W niniejszym stanie faktycznym nie nastąpiła odmowa dostępu do informacji publicznej, gdyż wnioskowane dane nie stanowią takowej informacji...

II SA/Rz 1157/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-17

publicznej., Od decyzji tej odwołanie złożył W. I., zarzucając naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej - art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odwołaniu podkreślono, że dokumenty znajdujące się w aktach administracyjnych, a przynajmniej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100