Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 812/02 - Wyrok NSA z 2002-10-11

podkreślił, że wg art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) dostęp do informacji publicznej...
z unormowaniami zawartymi w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 1l6 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142...

II SA 837/03 - Wyrok NSA z 2003-07-02

. o normalizacji /Dz.U. nr 169 poz. 1386/ nie można wyprowadzać wniosku, iż przedmiotowa ustawa wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd...
r. o dostępie do informacji publicznej kopii Polskiej Normy PN-EN 29008:2001 Butelki szklane - Odchylenie osi od pionu - Metoda badania., Pismem z dnia 20 stycznia 2003...

II SAB 372/03 - Wyrok NSA z 2003-11-20

o dostępie do informacji publicznej zapewnia zainteresowanemu dostęp do informacji publicznej w takiej formie, aby mógł on rzeczywiście zapoznać się z tą informacją, a nie daje...
publicznej, chronionego ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie czyni tego w sposób dostatecznie precyzyjny ustawodawca, posługując...

II SA 3301/02 - Wyrok NSA z 2002-12-19

przyjęcie szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej organu., W pierwszej sytuacji - nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej na podstawie jej art. 1...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, która nie znajduje w tym przypadku zastosowania, nie jest bowiem spełniony jej zakres...

II SA 3572/02 - Wyrok NSA z 2003-03-07

stycznia 2002 r. Piotr W. złożył wniosek na podstawie art. 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej o umożliwienie mu wglądu do całości akt zakończonego...
podał, że zarządzeniem (...) z 16 stycznia 2002 r. Prokurator Okręgowy w W. odmówił uwzględnienia wniosku z uwagi na art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA 2867/02 - Wyrok NSA z 2002-12-11

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jacka B. na decyzję Okręgowego...
udostępnienia informacji publicznej wnioskowanej przez skarżącego wskazując, że ustawa o dostępie do informacji publicznej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. a czynności...

II SAB 180/02 - Wyrok NSA z 2002-09-27

poruszane we wnioskach nie są sprawami publicznymi, dlatego nie mogą być rozpatrywane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Komendant Główny Straży Pożarnej...
Pożarnej do usunięcia naruszenia prawa w dostępie do informacji publicznej. Naruszenie to polega na niezakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem z 14...

II SAB 70-71/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji...
Wewnętrznych i Administracji wniosek - w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej - dotyczący odpowiedzi na pytania:, 1/ czy minister zamierza wydać...

II SA 2794/03 - Wyrok NSA z 2003-11-14

Jeżeli przesłanką odmowy prawa dostępu do informacji publicznej będzie niezgodne z ustawą z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz...
'zastrzeżone'. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, prawo do informacji nie jest prawem...

II SA 2037/02 - Wyrok NSA z 2002-10-30

przedstawiał się następująco. W dniu 14 stycznia 2002 r. [...] zwrócili się do Burmistrza Gminy w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publiczne] o umożliwienie...
dostępu do akt administracyjnych, co nie jest tożsame. Dostęp do akt regulowany jest art. 73 kpa, a dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września...
1   Następne >   +2   +5   8