Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

III SA/Kr 1053/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-20

chorób zawodowych) - zasadniczo nie ma więc hierarchii środków dowodowych. Ponadto, jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych niedopuszczalna jest odmowa...
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół...

III SAB/Lu 15/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

o ocenę dorobku zawodowego było spowodowane długotrwałą chorobą opiekuna stażu, czego skutkiem było złożenie sprawozdania z realizacji stażu bez jego akceptacji. Podniosła...
w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego oddala skargę. Pismem z dnia [...] marca 2005r. nr [...] dyrektor Gimnazjum nr [...] im. H. S. w L. odmówił skarżącej A. C...

IV SA/Wr 58/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-18

, normowanych przepisami prawa pracy takich jak uprawnienia urlopowe, kwestie wynagrodzenia, natomiastt nie dotyczą procedury awansu zawodowego nauczycieli i związanych z tym wymogów...
. Nr {...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez D. D. do Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wr 93/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-28

ze zm.), stwierdził nieważność decyzji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] we W. z dnia [...] nr [...] - aktu nadania I. B. stopnia awansu zawodowego nauczyciela...
kontraktowego., W dniu 1 czerwca 2010 r. Prezydent W., po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym prawidłowości nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego I. B...

I OSK 1337/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07

16 lipca 2003 r. nr [...]- aktu nadania I.B. stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego., Prezydent Wrocławia ustalił, że I.B. zatrudniona była od dnia 1...
r.)., Według art. 9 b ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań...

III SA/Lu 552/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-26

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oddala skargę Decyzją z dnia [...] znak [...] wydaną na podstawie art. 9b ust. 7 pkt 2...
Starosta odmówił nauczycielowi nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Kurator Oświaty utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W sprawie ustalono następujący...

I OSK 471/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

. - Karta Nauczyciela /t.j. Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1112/, utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Dzielnicy W. Miasta W. odmawiającej Grażynie P. nadania stopnia awansu zawodowego...
z warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego określonych w art. 9b ust. 1 powołanej ustawy - Karta Nauczyciela, a mianowicie nie odbyła...

IV SA/Wr 75/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-25

mianowanego. Do wniosku dołączyła m. in. kopię pozytywnej Oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontaktowego za okres stażu wystawioną w dniu 31 listopada 2020 r...
. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w O., Organ I instancji decyzją z dnia 18 czerwca 2021 r. ([...]) odmówił nadania stronie stopnia awansu zawodowego nauczyciela...

II SA/Ol 976/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-11

z dnia '[...]', nr'[...]' w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
stwierdzenia nieważności decyzji 'akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego'., Z przekazanych Sądowi administracyjnych akt sprawy wynika, iż decyzją...

III SA/Kr 331/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-28

., nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego., Powyższe decyzje...
1   Następne >   3