Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 28/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-14

1. Celem postępowania prowadzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm...
./ jest stwierdzenie choroby zawodowej. Postępowanie w takiej sprawie nie może przeradzać się w spór o to, kto będzie zobowiązany do świadczeń z tytułu stwierdzonej choroby., 2...

II SA/Wr 1452/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-19

Orzeczenie jednostki organizacyjnej właściwej do rozpoznawania chorób zawodowych ma charakter opinii biegłego /wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 1998 r. II SA/Wr 1980/97...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 19 września 1997 r. w przedmiocie odmowy rozpoznania choroby zawodowej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art...

II SA/Wr 1980/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-08-06

procedury administracyjnej /art. 80 Kpa/. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej...
strony zagwarantowanych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./., W myśl par. 9 ust. 1...

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

zarówno wypadkiem przy pracy w rolnictwie lub rolniczą chorobą zawodową, jak i ogólnym stanem jego zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Roberta G...
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ma tylko takie znaczenie, że do nabycia prawa do renty inwalidzkiej nie jest wymagany staż ubezpieczenia...

SA/Wr 249/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-07-14

z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach w razie wypadku przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./, albo na podstawie przepisów kodeksu cywilnego...
na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, objęte były zwolnieniem od podatku dochodowego. Treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt...

II SA/Wr 319/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-02

poinformowany o rodzajach czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz niebezpiecznych, o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, jakie miały miejsce na danym...
Przewidziany w art. 226 Kodeksu pracy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska...

SAB/Wr 19/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-13

Opłaty za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, ustala na podstawie art. 36 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej.

SA/Wr 1325/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-02-18

Sprawa ze skargi Zakładu Ubezpieczeń 'W.' S.A. w Ł. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora dla Województwa O. nr RP/974/92 w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w K. z 6 lipca 1992 r. nr Z.S.E. IV/85/92 I. uchylił zaskarżone postanowienie;~II. zasądził od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla Województwa O. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 'W.' S.A. w Ł. kwotę 50 tys. złotych tytułem zwrotu kosztów postępowan...

SA/Wr 278/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-27

czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz.U. nr 20 poz. 105/. Obowiązek pracodawcy opłacania składek wynikał z powołanego już art...
społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników...

SA/Wr 150/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-03-13

. Przejściowa choroba żony rolnika i ustalona jej niezdolność do wykonywania ciężkich prac w gospodarstwie rolnym spowodowały, że Bronisławowi L. potrzebna jest fizyczna pomoc...
1   Następne >   2