Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X
  • Symbol

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

II SA/Wr 600/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia Prezydenta Miasta J. G. Nr [...] z dnia [...] o przysługujących uprawnieniach do zaliczenia wartości pozostawionego poza granicami państwa polskiego mienia na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nabywanych od Skarbu Państwa nieruchomości

I SA/Wa 1536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu zażalenia S. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. W. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego posta...

I SA/Wa 1290/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

IV SA/Wa 396/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

I SA/Wa 1395/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa nr [...]

I SAB/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

I OZ 634/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające z...
1   Następne >   +2   +5   +10   100