Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Kr 288/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-28

stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 20 stycznia 2009r. znak...
listopada 2008r. J. N. złożyła w organie I instancji wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na swojego męża S. N. S. N. na mocy orzeczenia Powiatowego Zespołu...

III SA/Kr 1835/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-10

października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
[...] 2021 r., sygn. [...], orzekającej o odmowie przyznania H. Z. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

III SA/Kr 1123/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) - dalej k.p.a., odmówił skarżącej J. B., przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...
emerytalnego., W odwołaniu J. B. wskazała na trudną sytuację swojej rodziny i wniosła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnice pomiędzy wysokością...

III SA/Kr 895/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-06

niepełnosprawności, nie stanowi negatywnej przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego drugiemu z małżonków, z tej tylko przyczyny, że nie legitymuje się on orzeczeniem o znacznym...
stopniu niepełnosprawności (art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a)., 3. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego małżonkowi sprawującemu opiekę faktyczną nad małżonkiem legitymującym...

III SA/Kr 547/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-18

kwietnia 2020 r. ([...]) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, 2...
rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466) oraz art. 104 i 163 kpa Wójt Gminy odmówił C. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu powołano się na art. 17 ust. 1...

III SA/Kr 590/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-08-19

Odwoławczego z dnia 22 lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie początkowej daty...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 'od 01 lutego 2021r.', II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej D. Z. kwotę 480 (słownie...

III SA/Kr 1501/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-10

[...] w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 23 sierpnia 2021 r. znak [...], wydaną...
po rozpatrzeniu odwołania skarżącego L. T. od decyzji Burmistrza z dnia [...] 2021 r. nr [...] odmawiającej przyznania L. T. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

III SA/Kr 403/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-27

z dnia 12 lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji Decyzją...
. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym...

III SA/Kr 221/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

grudnia 2021 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; 2...
decyzję Burmistrza A z [...] 2021 r. (nr [...]) orzekająca o odmowie przyznania U. F. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem., Decyzja...

III SA/Kr 1047/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-13

., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. zasądza...
przyznania K. B. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką N. G. Podstawę prawną decyzji stanowił art. 3 pkt 21 lit. a, art. 3 pkt 22, art. 17 ust...
1   Następne >   +2   +5   +10   100