Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 206/98 - Wyrok NSA z 1999-01-14

się na swoją trudną sytuację materialną gdyż obydwoje z żoną są bezrobotnymi bez prawa do zasiłku. Jedynym ich dochodem na 5-cio osobową rodzinę są świadczenia rodzinne...
zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów...

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

./ przyznał Janowi K. świadczenie w formie usług opiekuńczych w okresie żądanym we wniosku, ale w wymiarze 3 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu za odpłatnością 4,40 zł...
przez rodzinę mieszkającą w M. Natomiast odpłatność ustalono zgodnie z powołanymi uchwałami, przy czym o wątpliwościach co do nieodpłatnego świadczenia usług kombatantom...

I SA 1235/02 - Wyrok NSA z 2002-11-28

Skoro świadczenie w postaci zasiłku stałego ma charakter obligatoryjny - gdy osoba zainteresowana nim spełnia przesłanki do jego przyznania - to data wydania orzeczenia...
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz złożenia przez stronę wniosku o ponowne przyznanie świadczenia nie ma znaczenia dla kwestii okresu...

II SA 1392/00 - Wyrok NSA z 2000-11-20

Świadczenia przyznawane uznaniowo nie mogą być utożsamiane ze świadczeniami, które muszą być przyznane po spełnieniu określonych ustawowych warunków. Te pierwsze...
świadczenia są przyznawane decyzjami konstytutywnymi i przysługują od dat wynikających ze wskazanych decyzji, natomiast w przypadku świadczeń przysługujących obligatoryjnie...

OPK 20/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

z tym, że dzieci pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego w formie renty rodzinnej po zmarłym ojcu, tym samym nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu matki. Biorąc to pod uwagę...
rentę rodzinną. Zarówno alimenty, jak i renta rodzinna pełnią taką samą funkcję. Renta rodzinna wchodzi w miejsce świadczenia wynikającego z obowiązku alimentacyjnego...

I SA 698/98 - Wyrok NSA z 1998-11-19

Wojewody (...) z dnia 9 marca 1998 r. w przedmiocie zasiłków: stałego wyrównawczego i pielęgnacyjnego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ustawy z dnia 11 maja...
o przyznanie mu zasiłku pielęgnacyjnego oraz o udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłku stałego wyrównawczego., Według danych zawartych w wywiadzie środowiskowym...

II SA 622/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

. (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę. Stan sprawy przedstawiał się następująco:, Zbigniew K. zwrócił się w dniu 4 sierpnia 1999 r...
17 września 1999 r. (...) odmówił wnioskodawcy przyznania świadczenia w drodze wyjątku. W uzasadnieniu powołał się na zbyt krótki okres pracy Zbigniewa K., tj. 4 lata, 4...

OPK 23/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-02-18

z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona regulacja świadczy zatem o istocie ochrony drzewostanu w polskim systemie prawa. Ustawodawca sam zdecydował jaki będzie zakres...
wiejskich w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona wersja art. 48, przewidując na przykład jako wyjątek 'drzewa i krzewy w lasach i na gruntach leśnych...

III SA 5345/98 - Wyrok NSA z 1999-03-17

Skarbowy w Szczytnie dnia 24 listopada 1997 r., że podkaszacz służył wyłącznie do czynności pielęgnacyjnych przy biurze, podczas gdy do potrzeb domowych posiadał dwie...
kosiarki. Nie wiadomo dlaczego dotychczasowe kosiarki nie nadawały się do zabiegów pielęgnacyjnych także wokół ścieżki prowadzącej do biura. Skoro jednak okoliczności...

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

w chwili rozstrzygania o wnioskowanym świadczeniu 943 zł. Kryterium dochodowe dla celów zasiłku stałego /podwojone/ wynosiło kwotę 1.886 zł. Organ I instancji powziął...
i socjalną osoby ubiegającej się o to świadczenie. Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, która nie pozostaje jednak w zatrudnieniu z uwagi na potrzeby dziecka...
1   Następne >   2