Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 861/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-13

pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 15.759,00zł.;, 2. żądania zwrotu...
ustalenia, że K. K. pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w wysokości 918,00 zł. oraz w części...

II SA/Gl 647/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-05

. do dnia 31 października 2014 r. w łącznej wysokości 2589,00 złotych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zobowiązał stronę do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków...
., Stronie zostały wypłacone w całości świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r., Wojewoda Śląski wyjaśnił, że zgodnie z art...

IV SA/Gl 1007/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-15

za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Jednocześnie decyzją to zobowiązano I.K. do zwrotu, w terminie 30 dni od dnia kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna...
formalnych. Stwierdzono równocześnie, że za ten okres zostały I.K. wypłacone świadczenia rodzinne na podstawie decyzji wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta C...

IV SA/Gl 1232/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-28

odwołania R. K. od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r. Nr [...] stwierdzającej, że świadczenia rodzinne przyznane w okresie od 01 listopada 2012 r. do 30 września...
. w ten sposób, że świadczenia rodzinne na D. S. zostały przyznane na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 października 2013 r., natomiast na K. S. na okres od 01 lutego 2012 r...

IV SA/Gl 136/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-16

pozostawił jej wniosek bez rozpoznania. Organ zaznaczył jednak, że za wskazany wyżej okres strona pobrała świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 5.376 zł. Wskazał...
wówczas, gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dlatego organ wszczął postępowanie dotyczące ustalenia, czy świadczenia rodzinne...

IV SA/Gl 296/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-15

pobrane świadczenia rodzinne oraz umorzono postępowanie w sprawie ustalenia, czy świadczenia rodzinne wypłacone w okresie od [...] do [...] są świadczeniami nienależnie...
czy świadczenia rodzinne wypłacone w okresie od [...] do [...] są świadczeniami nienależnie pobranymi., Następnie decyzją z dnia z dnia [...] Nr [...] Marszałek Województwa...

IV SA/Gl 767/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-03

i na jej podstawie ustalił, że renta rodzinna została stronie przyznana od dnia [...], zatem nienależnie pobrane świadczenia powstały od [...]., Od tej decyzji E.K. wniosła odwołanie...
rodzinnych wynika, iż osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Przepis art. 30 ust. 2 tej ustawy stanowi, że za nienależnie...

IV SA/Gl 28/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-17

z dnia [...] o Nr [...] ustalił, że L. D. w okresie od 01.02.2010 r. do 31.01.2012 r. pobrała nienależne świadczenia rodzinne w formie świadczenia pielęgnacyjnego na córkę...
. do 31.01.2012 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż wypłacono go pomimo, iż osoba w rodzinie, tj. J. D...

IV SA/Gl 1009/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-12

. do kwietnia 2010 r. w wysokości 5.661 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązał stronę do zwrotu ww. świadczeń we wskazanej kwocie łącznie z ustawowymi...
z art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych podstawa do uchylenia prawa do zasiłku, w tym aby strona pobrała nienależne świadczenia rodzinne., Natomiast decyzjami...

IV SA/Gl 19/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-12

[...]r. utrzymało w mocy rozstrzygnięcie z dnia [...]r., Następnie Prezydent Miasta R. decyzją z dnia [...]r. ustalił, że świadczenia rodzinne wypłacone R.W. od 1...
z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się między innymi świadczenia rodzinne przyznane na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100