Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 21/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-25

w systemie stypendialnym, który świadczenia stypendialne kieruje bezpośrednio do rąk uprawnionego studenta. Zasiłki rodzinne dla rodziców dorosłych dzieci, jako rozwiązanie...
ust. 1 ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, powołanej w pkt 1. 1. Zasiłki rodzinneświadczeniami socjalnymi finansowanymi w całości z budżetu państwa /art...

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

, którym przyznano prawo świadczeń lub które spełniły warunki do ich nabycia przed wejściem w życie powołanej ustawy bez względu na datę zgłoszenia wniosku o świadczenia; 3...
budżetu państwa; - środków finansowych przeznaczonych na świadczenia. Według uzasadniania do projektu ustawy /druk sejmowy nr 1069/ przeprowadzenie zamierzonej...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

świadczenie w wysokości 80 procent wynagrodzenia za pracę nie wystarczało na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych pracownika. Rozwiązania dotyczące zasiłków rodzinnych...
chorobowy jest ze swej natury świadczeniem krótkookresowym. Ubezpieczony krótkotrwale niezdolny do pracy jest więc w nieporównywalnie lepszej sytuacji aniżeli emeryt...

K 7/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-08-22

od warunków społeczno-ekonomicznych kraju i związanych z tym możliwości gromadzenia środków na świadczenia socjalne sprawia, że prawo to jest w ciągłym procesie...
społecznych, gdy należne obywatelowi świadczenia uzyskane zostają w zamian za świadczenia na rzecz funduszu ubezpieczeniowego. Chroniąc prawa nabyte nie można jednak przyjąć...

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

dochodów lub otrzymywane świadczenia /np. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, stypendia czy alimenty/ są niekiedy znacznie niższe od poziomu minimalnej emerytury., Ogólnie...
/, jednakże świadczenie to będzie obliczone tylko stosownie do ustalonej powierzchni normatywnej. Nie obejmuje ona natomiast sytuacji, w których powierzchnia ta została...

K 25/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-23

na uwadze liberalne warunki nabywania emerytur przez zawodowych wojskowych, gdzie dla uzyskania tego świadczenia nie wymaga się osiągnięcia wieku emerytalnego...
świadczenia są przyznawane dopiero osobom legitymującym się zaawansowanym wiekiem., Przystępując do analizy artykułu 13 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r...

U 3/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-07-01

o systemie oświaty mają charakter uzupełniający w stosunku do środków przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w kodeksie postępowania cywilnego...
przez kuratora zadań z zakresu administracji publicznej. Chodzi tu niewątpliwie o administrację określoną w rozważaniach doktrynalnych jako administracja świadcząca., Nałożone...

K 10/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-02-23

nieuzasadnionym. Sposób finansowania ubezpieczeń społecznych rolników sprawia, iż składka ubezpieczeniowa nie jest świadczeniem ekwiwalentnym /i to w wysokim stopniu/, a struktura...
organów ubezpieczeniowych nie pozwala jeszcze na ich samodzielną, niezależną od państwa działalność. Budżet państwa musi więc w dużym stopniu finansować świadczenia...

K 15/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-29

i rodzinne (...). Stanowią przeto formę rozszerzenia i umocnienia statusu kobiety - wyrażają więc tendencję mającą na względzie zagwarantowanie w praktyce poprzez...
i niekorzystne skutki materialne. Z jednej strony, traci się możliwość uzyskania pewnych świadczeń /Rzecznik wskazuje tu przykład nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 57 ust...

K 1/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-10-20

par. 4 pkt 5 Kpa sformułowania 'chyba, że cudzoziemiec przebywa legalnie w Rzeczypospolitej Polskiej' świadczy o woli ustawodawcy przyznania sądowi administracyjnemu...
/. Przy wydawaniu decyzji zobowiązano organ do uwzględnienia stanu zdrowia cudzoziemca, jako sytuacji rodzinnej, jak również potrzeby zabezpieczenia jego mienia /art. 17...