Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 972/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-28

świadczenia rodzinnego, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?' 2. na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia...
jest ono uzasadnione treścią art. 24 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sąd pierwszej instancji wskazał przy tym, że ustawodawca umożliwił kontynuację świadczenia...

I OSK 680/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-27

jest 'wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne...
, że wobec powyższej regulacji Kodeks postępowania cywilnego nie uznaje za sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych spraw o świadczenia rodzinne. Uregulowanie zawarte w art...

I OSK 481/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

/ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Powyższa ustawa przewiduje stopniowe...
nowelizacja art. 477[8] par. 2 pkt 1 Kpc nie dotyczy sytuacji gdy decyzję w sprawie świadczenia rodzinnego wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w drugiej instancji...

I OSK 480/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

, zgodnie z którym postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne prowadzi właściwy organ. Organem tym, zgodnie z art. 3 pkt 11 ww. ustawy, jest wójt /burmistrz lub prezydent...
miasta/ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Powyższa ustawa przewiduje stopniowe...

I OZ 1170/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń postanawia...
podstaw., Istota problemu sprowadza się do kwestii tego, czy sprawa ustalenia, że osoba pobrała nienależne świadczenie rodzinne, i zobowiązania do zwroty nienależnie pobranych...

I OSK 178/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-20

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Powyższa regulacja jest zasadą, od której na mocy przepisów...
, orzekają w drodze decyzji administracyjnej o przyznaniu i wypłacie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia...

I OW 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

świadczenia wychowawczego i rodzinnego postanawia: wskazać Burmistrza P. jako organ właściwy w sprawie. Prezydent Miasta P., reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego...
właściwego do rozpatrzenia wniosku K.P. (dalej 'strona') o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzinnego., W uzasadnieniu...

I OSK 1153/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne...
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. nr 228 poz. 2255 ze zm./ przyjmuje regułę, że orzecznictwo w sprawach zasiłków rodzinnych należy...

I OSK 574/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

. z dnia 3 sierpnia 2004 r., (...) w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania...
. w przedmiocie świadczenia rodzinnego., Jak wskazał Sąd z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. nr 228 poz...

I OSK 563/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-27

rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne'. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych jest postępowaniem administracyjnym, do którego, zgodnie z art. 32...
świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1) uchylić zaskarżone postanowienie; 2) oddalić wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie zwrotu kosztów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100