Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bk 498/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-18

ustalającej warunki zabudowy 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatom: M. S., G. Ł., J. D. i U. W. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku...
. S. i J. S. wykonane na zasadzie prawa pomocy.- Wójt Gminy N. decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...], ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...

II SA/Bk 637/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
w B., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem parkingów podziemnych i miejscami parkingowymi...

II SA/Bk 477/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-09

1. Z aktualnie obowiązującego stanu prawnego nie wynika podstawa do ustalania warunków podziału geodezyjnego nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy. , 2...
i jest następczy w stosunku do sposobu zagospodarowania terenu. W treści decyzji o warunkach zabudowy powinny znaleźć się tylko i wyłącznie warunki, jakie inwestor winien...

II SA/Bk 680/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-28

Orzekanie w decyzji o warunkach zabudowy o usytuowaniu projektowanej zabudowy po granicy nieruchomości możliwe jest wówczas gdy taka lokalizacja jest elementem ładu...
warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Z. z dnia [...] kwietnia 2017 roku numer [...]; 2. zasądza od Samorządowego...

II SA/Bk 530/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-03

wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., decyzją z dnia [...].06.2011 r., wskutek odwołania B. i K. M...
[...].10.2009r. wydanej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...]z dnia [...].10.2009 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

II SA/Bk 788/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-02-28

. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Burmistrz Miasta...
W., po rozpatrzeniu wniosku K. B. (powoływanego dalej też jako 'Inwestor') decyzją z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] ustalił warunki zabudowy dla inwestycji...

II SA/Bk 644/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

o warunkach zabudowy oddala skargę Przedmiotem skargi J. G. w niniejszej sprawie jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2021 r., znak...
[...], utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza S. z dnia [...] maja 2021 r., znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Bk 709/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-05

w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę.- Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., na podstawie art...
decyzji ostatecznej z dnia [...] maja 2004 r. nr [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, ze zmianą sposobu użytkowania budynku pensjonatowego...

II SA/Bk 247/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-11-05

postępowaniu uchylenia decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego Szefa...
[...] Burmistrz S. ustalił E. i A. L. warunki zabudowy dla inwestycji w postaci budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną, na działkach...

II SA/Bk 422/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-29

. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy...
[...] ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji w postaci zakładu produkcji peletu drzewnego na działce nr [...] w obrębie M., II. Rozstrzygnięcia wydano w następującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100