Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 360/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-20

z dnia [...] czerwca 2005r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...].01.2005r. zn...
. [...] na wniosek Z. J. z dnia 10.12.1998r. uzupełniony oświadczeniem z dnia 19.06.2001 r. i wyjaśnieniami z dnia 21.06.2001r. -w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca 2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

II SA/Rz 315/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-06

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
[...] lutego 2013 r., nr [...] o umorzeniu postępowania odwoławczego., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące okoliczności faktyczne i prawne: decyzją...

I SA/Rz 770/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] marca 2015 r., nr [...] w sprawie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skarżącej na podstawie...

II SA/Rz 295/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-04-21

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi LJ na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
zażaleniowego - p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie sądowe Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [....]Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] umorzyło...

II SAB/Rz 110/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-23

w sprawie udzielani informacji publicznej - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Prezesa Sądu Apelacyjnego na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł...
. skarżący oświadczył, że wnosi o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art...

II SA/Rz 46/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-12

postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe Decyzją z dnia z dnia [...] listopada 2011r., nr [...] Wojewoda...
Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 161 § 1.p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy stało się ono...

II SA/Rz 859/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-22

Okręgowego w K. Wydział II Karny z dnia [...] października 2005r. sygn. akt II Ka 240/05, którym postępowanie karne warunkowo umorzono na okres dwóch lat próby. W związku...
. 2 cytowanej ustawy przewiduje, że funkcjonariusza celnego przywraca się do służby na jego wniosek w przypadku wydania wyroku uniewinniającego lub umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100