Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1493/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' przy sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu [...] września 2011 r. Strona...
tzw. 'ulgi meldunkowej'?, 2) Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w dniu...

I SA/Go 1001/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., Przedstawiając zaistniały stan faktyczny skarżąca podniosła, że [...] grudnia 2008 r...

I SA/Gl 1130/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-06

fizycznych w zakresie prawa do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej - jest nieprawidłowe., W uzasadnieniu organ stwierdził, że podatnik przedstawił następujący stan faktyczny...
meldunkowej w związku ze sprzedażą tych nieruchomości. Dowiedział się wówczas, iż ulga dotyczy tylko tego lokalu, w którym był zameldowany nie krócej niż 12 miesięcy...

I SA/Sz 989/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-11

od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., upoważniającym do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej odnoszącej się do nieruchomości nabytych lub wybudowanych...
z tzw. ulgi meldunkowej., W uzupełnieniu wniosku wnioskodawczyni podała, że była właścicielką nieruchomości lokalowej i użytkownikiem wieczystym gruntu (prawo ustanowione...

I SA/Ke 66/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-27

ulga meldunkowa obejmuje całość przychodu, tj. przychodu osiągniętego zarówno ze sprzedaży gruntu jak i budynku., Strona zwróciła również uwagę, że w obowiązującym stanie...
ze względów związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnienie prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów...

I SA/Gl 1089/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-30

., 1.2. W związku z powyższym stanem faktycznym strona sformułowała następujące pytania:, 1. Czy przysługuje jej prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?, 2...
na pierwsze pytanie powinna być twierdząca. Skoro bowiem zgodnie z art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. tzw. ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków...

II FSK 2437/11 - Wyrok NSA z 2013-08-13

naruszenia w sprawie przez Ministra Finansów przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., poprzez jego błędną wykładnię gdyż ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt...
rozumienie znaczenia 'ulgi meldunkowej' było już przedmiotem analizy orzecznictwa sądowoadministracyjnego - wyrok WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r., III SA/Wa 2040/09, wyrok...

I SA/Sz 581/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-25

r. Wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
w nieruchomości zabudowanej. Od części odziedziczonej po matce (2/6) Wnioskodawca uważa, że nie zapłaci podatku przy zbyciu nieruchomości, ponieważ korzysta z ulgi meldunkowej...

II FSK 824/10 - Postanowienie NSA z 2013-01-10

posadowiony'., Pojawia się mianowicie pytanie, czy stwierdzenie, że 'ulga meldunkowa [...] obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody z odpłatnego zbycia budynku...
3/11, w której przesądzono, że: ' Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

II FSK 2146/11 - Wyrok NSA z 2013-06-14

stwierdził w niej, że 'Tak zwana ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U....
, poz. 59 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'k.r.i.o.'., W związku z powyższym zadano następujące pytania: czy Skarżącemu przysługuje prawo do skorzystania z ulgi...
1   Następne >   2