Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1802/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

/, choć narusza w pewnym stopniu prawo, to jednak nie daje podstawy do eliminacji jej z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie nieważności. Naczelny Sąd Administracyjny...
decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta T. z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia...

SA/Bd 1035/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

do stwierdzenia nieważności decyzji /tak NSA w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 marca 1988 r., I SA 636/87 - ONSA 1998 Nr 1 poz. 45 oraz w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 sierpnia 1990...
Kodeksu postępowania administracyjnego zbiegu nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji, mianowicie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, stwierdza...

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji,, b. naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 127 par. 1, art. 138 par. 1 pkt 3, art. 105 par. 1...
zaskarżenia jako odwołanie, zamiast zgodnie z art. 46 a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i art. 156 par. 1 Kpa jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji stwierdzić...

SA/Bd 2455/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

Szkoły Podstawowej w Sz. Podnosił także, iż skoro jedynym powodem stwierdzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 marca 2003 r. nieważności poprzedniej uchwały...
wszczynając z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy zaniechał wykonania swego obowiązku, zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Brak...

SA/Bd 1296/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-03

wzruszona w trybie wznowienia postępowania, czy też stwierdzenia nieważności. Także Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na ostateczną decyzję zawierającą wiążącą...
informację taryfową, uprawniony jest do zbadania jej legalności. Zatem dopuszczalność i możliwość utraty ważności, czy też stwierdzenia nieważności wiążącej informacji...

SA/Bd 2288/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ do takiej odmowy brak było podstaw prawnych., Fakt stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30.06.1999 r. wpływa...
. (...), uwzględniając sprzeciw Prokuratora Okręgowego w T., stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy G. z dnia 30 czerwca 1999 r. dotyczącej rejestracji samochodu marki Volkswagen Passat...

SA/Bd 1582/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-23

decyzję i umorzyć postępowanie I instancji., Sama wykazana wyżej sprzeczność rozstrzygnięcia jest podstawą do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji na podstawie art...
stwierdził nieważność zakurzonej decyzji oraz zasądził na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania., W dalszym toku postępowania administracyjnego w tej sprawie, które winno...

SA/Bd 265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

jest, stosownie do treści art. 22 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./, stwierdzenie nieważności...
. Zarzuty dotyczące warunków technicznych garaży skwitowano stwierdzeniem, że zgodnie z par. 270 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej...

SAB/Bd 20/03 - Postanowienie NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

i występowania w związku z tym o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogłoby wstrzymać bieg terminów załatwienia sprawy...
od organu. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 września 2001 r., - Dz.U. nr 101 poz. 1113, stwierdził, że wspomniany przepis jest niezgodny z Konstytucją...

SA/Bd 2154/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

, na co nie ma wpływu ani wskazany na etapie skargi fakt zaskarżenia decyzji Izby Celnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ani też uruchomienie nadzwyczajnego trybu stwierdzenia...
akcyzowego Izba stwierdziła, że w jej ocenie na dzień wydania rozstrzygnięcia Izby brak jest przesłanek uzasadniających pozytywne ustosunkowanie się do wniosku...
1   Następne >   2