Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FSK 1006/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 115.000 zł oraz odsetki od tej zaległości, liczone do dnia wydania decyzji w kwocie 97.847,60 zł. Organ podatkowy...
ustalił, iż podatnik i jego żona Urszula C. dokonali w dniu 1 marca 2000 r. sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w D. Wraz z gruntem sprzedano również znajdujący...

II FSK 1652/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2013 skarżąca dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości będących lokalami...

II FSK 1651/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
stała się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2011 skarżąca dokonała sprzedaży pięciu nieruchomości będących...

I FSK 117/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości w latach 2007-2011. Gmina zaznaczyła, że były to zarówno sprzedaże...
ze sprzedaży nieruchomości jest w każdym roku pozycją dość znaczącą, z uwagi na dużą wartość nieruchomości. W latach 2007-2011 przy czynnościach związanych bezpośrednio...

II FSK 555/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

2 porozumienia wskazano, że pożyczkodawcy zobowiązują się zwrócić pożyczkobiorcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania ceny sprzedaży nieruchomości kwotę stanowiącą...
zabezpieczonej hipotekami oraz innymi kosztami i podatkami związanymi z umową pożyczki i sprzedażą nieruchomości, na co pożyczkobiorca wyraził zgodę., W dniu 13 marca 2013 r...

II FSK 611/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
nie przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pieniędzy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazał...

II FSK 614/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Dyrektor Izby...
uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pieniędzy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazał jednocześnie...

II FSK 45/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

, że 'przychód uzyskany w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym'., W odpowiedziach na skargi Dyrektor Izby Skarbowej...
. (w tym roku podatkowym skarżący sprzedali nieruchomość) i stwierdził, że nie wszystkie przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10...

II FSK 2607/13 - Wyrok NSA z 2015-12-10

., Ponadto w toku postępowania organ ustalił, że w dniu 11.09.2006 r. podatnik dokonał wraz z żoną sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi, składającej się z działki...
gruntu nr [3...], zabudowanej budynkiem mieszkalnym o wartości 152000,00 zł. Zgodnie z aktem notarialnym dokumentującym sprzedaż, nieruchomość zabudowana...

II GSK 560/16 - Wyrok NSA z 2017-11-23

. nr [...] w przedmiocie odsetek od środków pieniężnych przekazanych od wpływów ze sprzedaży nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [A.] na rzecz Ministra Rozwoju...
od wpływów ze sprzedaży nieruchomości., Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd I instancji przyjął następujące ustalenia., Decyzją z dnia [...] lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100