Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 2433/11 - Wyrok NSA z 2012-02-03

przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów oznaczonych, jako ZP/US i US...
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, ustalenie zatem tej stawki w wysokości 0%, jest równoznaczne z nieustaleniem stawki...

II SA/Wr 607/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

nieruchomości położonej na obszarze objętym planem. Opłata uiszczana gminie na tej podstawie została określona przez doktrynę i praktykę mianem renty planistycznej. Stanowi ona...
ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów. Rada Miejska w N. w dniu 30 stycznia 2007 roku ustaliła stawkę 'renty planistycznej' w wysokości 20...

II SA/Gl 379/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta J. Wśród przyjętych w uchwale ustaleń § 21 ust. 1 wprowadza stawki procentowe renty planistycznej...
paragrafu stanowi, iż dopuszcza się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt obliczenia i nałożenia opłaty przewyższa jej przewidywaną...

II SA/Go 24/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-12

. tzw. renta planistyczna. Tymczasem Rada Miasta w/wym. stawki określiła wybiórczo tylko dla niektórych terenów wymienionych w § 30 pkt 1-3 uchwały (tereny o symbolach MN1,MN...
terenów do określenia renty planistycznej pomiędzy zapisami załączonej do dokumentacji Prognozy skutków finansowych projektu miejscowego planu zagospodarowania...

II SA/Wr 616/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-07

określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się rentę planistyczną, skoro opłata taka nie zostanie nigdy przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta...
bez jednoczesnego określenia stawki procentowej niezbędnej do ustalenia renty planistycznej. Jak już wcześniej wspomniano. w treści zaskarżonej uchwały nie ustalono stawek procentowych...

SA/Sz 2313/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

opłaty (renty planistycznej). Zdaniem Wojewody, obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowej ma moc bezwzględnie obowiązującą...
określenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty (renty planistycznej) wyjaśniając, że nastąpiło to w wyniku oczywistej omyłki powstałej najprawdopodobniej...

II OSK 325/06 - Wyrok NSA z 2006-06-20

do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden element systemu danin o charakterze publicznym., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska podtrzymała...
planie określono stawkę procentową opłaty w wymiarze 0%. Gdy ustawa nie przewiduje podstaw do zwolnienia od renty planistycznej, poza możliwością jej ustalenia choćby...

II SA/Wr 606/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

planem. Opłata uiszczana gminie na tej podstawie została określona przez doktrynę i praktykę mianem renty planistycznej. Stanowi ona swoistą partycypację gminy w zyskach...
uchwały z dnia 30 stycznia 2007 roku ujednolica wysokość stawki tzw. 'renty planistycznej' dla całego obszaru objętego przedmiotową uchwałą. Uprawnienie do dokonania...

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

spowodowałoby bowiem, że pozostałby w uchwale zapis co do renty planistycznej, nie odnoszący się do całego terenu objętego planem, a więc także nie spełniający wymogów z art. 15...
, zmierzające w istocie do obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych dotyczących ustalenia i pobierania renty planistycznej, narusza zasady sporządzania planu...

II SA/Gl 600/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-19

gminy, dla której renta planistyczna jest jednym z dochodów. Pełnomocnik Wojewody podkreślił przy tym, że konsekwencją takiego określenia stawki procentowej jest de facto...
jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści...
1   Następne >   +2   5