Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną nie jest dopuszczalne zawieranie w treści decyzji określenia terminu płatności opłaty. W konsekwencji nie powstaje...
opłaty na raty, stosowania ulg w opłacie czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11, LEX nr 1169467)., Renta planistyczna stanowi dochód...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

, które są kontrolowane przez sądy administracyjne., Sąd zwrócił uwagę, że w decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną...
czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11). Renta planistyczna stanowi dochód gminy, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...

IV SAB/Po 72/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-10

miejscowych aktywizacji gospodarczej, w których renta planistyczna została uchwalona na poziomie poniżej 30%., W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że wnosi o jej oddalenia...
, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, zwaną rentą planistyczną. Dalej organ wskazał, iż wobec powyższego informacje o wysokości stawki...

II OSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-04-04

za wzrost wartości nieruchomości (renty planistycznej) nie jest podatkiem i nie wynika z ustawy podatkowej. Materialnoprawną podstawę wymiaru tej należności stanowi art. 36...
w sprawie zwrotu renty planistycznej, co czyni je bezprzedmiotowymi z uwagi na treść art. 170 p.p.s.a., Pozbawione usprawiedliwionych podstaw są również zarzuty podniesione...

II SAB/Bd 128/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie...

II OSK 2402/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

od ustalania stawki procentowej służącej do ustalenia renty planistycznej, które zdaniem Sądu nie zostały ani w skardze Wojewody ani w odpowiedzi na skargi w dostateczny...
pod kątem m. in. wystąpienia podstaw do dochodzenia renty planistycznej, jednak przepisy nie przewidują obowiązku sporządzenia uzasadnień uchwał w przedmiocie planu...

II SA/Wr 1237/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-04

majątkowego w operacie szacunkowym wynosiła [...]złotych, a różnica między tą kwotę, a uzgodnioną kwotą odszkodowania wskazuje, że jest to tzw. renta planistyczna czyli opłata...

II SAB/Wa 309/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej. W ocenie Sądu, nieuprawnionym byłoby wyłączenie spośród dokumentów podlegających ujawnieniu w trybie...

II SA/Bk 994/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-13

o symbolu A2ML, A1U. Zdaniem wzywającego doszło do nadużycia władztwa planistycznego gminy., Uchwałą z dnia 21 sierpnia 2013 r. Nr XXVI/155/13 Rada Gminy Raczki uznała...
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez przekroczenie przez Radę Gminy granic władztwa planistycznego wprowadzeniem na działce nr [...] zakazu...