Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Bd 877/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-04

uchwały. Stwierdzenie nieważności jedynie § 16 pkt 1 uchwały spowodowałoby bowiem, że pozostałby w uchwale zapis co do renty planistycznej, nie odnoszący się do całego...
nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 u. o plan. - np. gdy nieruchomości te nie mogą być zbywane, lub w przypadku gdy oczywiste...

II OSK 1334/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna), o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku...
bądź uzupełnienie planistycznych kompetencji gminy przez organy administracji publicznej właściwe do wydawania decyzji związanych w realizacją inwestycji. Oddalając skargę...

II SA/Wr 55/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-29

lub pewność określonego przeznaczenia tych terenów., Wskazać należy na koniec, że zgodnie z art. 36 u.p.z.p. do zapłaty tzw. renty planistycznej zobowiązany może być właściciel...
zaznaczono projektowane działki i sposób ich zabudowy w przyszłości)., Jak wynika z dokumentacji planistycznej, w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego...

II SA/Wr 598/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-26

nie jest wiadome, jakie w istocie zostało ustalone przeznaczenie terenu w planie., Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna...
jest umieszczanie w planie norm otwartych, umożliwiających przejęcie bądź uzupełnienie planistycznych kompetencji gminy przez organy administracji publicznej właściwe...