Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1016/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem...
terenów oznaczonych, jako ZP/US i US, dla których tę opłatę ustalono w wysokości 10%., Za niedopuszczalne uznał Sąd ustalenie stawki renty planistycznej w wysokości 0...

II SA/Wr 423/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust...

II SA/Wr 426/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II SA/Wr 635/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r. II OSK...
których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

II SA/Gl 283/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-16

. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę pełnomocnik podnosząc zarzut niedopuszczalności skargi podnosił, iż uchwała została podjęta wyłącznie w przedmiocie stawki renty planistycznej...
prowadzić do nieważności przedmiotowej uchwały. Pełnomocnik akcentował, iż błędny jest pogląd organu nadzoru, co do tego, że zmiana stawki renty planistycznej wymaga...

II SA/Gl 378/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

Administracyjnego oraz poglądy doktryny wykluczające określenie stawki procentowej służącej naliczeniu 'renty planistycznej' na poziomie 0 %. Równocześnie zastrzegł, że w przypadku...
w tej w której zarzuca niezgodność z prawem § 22 ust. 2 uchwały., W inkryminowanym § 22 ust. 2 zapisano, że 'Dopuszcza się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej...

II SA/Bd 877/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-04

uchwały. Stwierdzenie nieważności jedynie § 16 pkt 1 uchwały spowodowałoby bowiem, że pozostałby w uchwale zapis co do renty planistycznej, nie odnoszący się do całego...
nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 u. o plan. - np. gdy nieruchomości te nie mogą być zbywane, lub w przypadku gdy oczywiste...

II SA/Gl 377/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

rezygnację z pobierania tzw. 'renty planistycznej'. Tym samym rada gminy nie ma możliwości zwolnienia prezydenta miasta z tego obowiązku., W odpowiedzi na skargę, udzielonej...
się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt obliczenia i nałożenia opłaty przewyższa jej przewidywaną wartość'. Trafnie stwierdził Wojewoda...

II SA/Gd 25/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-14

się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 upzp, tzw. rentę planistyczną. Opłata jest pobierana...
opłaty, a to wyklucza określenie zerowej stawki procentowej. Uznanie prawidłowości stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis...

II SA/Kr 1314/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-12

procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania...
obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia przesłanek ustawowych (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006 r., II SA/Bk 100/06, LEX nr 194598...
1   Następne >   +2   4