Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 217/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

IV SA/Po 1011/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-20

stawki procentowej tzw. renty planistycznej (pozostawiając puste miejsce w § 17 projektu uchwały), natomiast w uchwalonym Planie ustalono tę wysokość na 15% od wzrostu...
stawki (15%) jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, dopiero na etapie uchwalania Planu przez Radę Gminy, bez uprzedniego podania tej stawki do publicznej...

II SA/Gl 496/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-10

. 36 ust. 4 ustawy, lecz również prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy wskazującego rentę planistyczną jako jeden z elementów danin o charakterze publicznym...
, gdy przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 wymienionej...

II SA/Gl 522/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-16

, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin publicznych. Teza ta na gruncie zarówno ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r...
Sądowi planu miejscowego stwierdzić należy, iż wprawdzie w zgodzie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy zawiera on postanowienia dotyczące stawek renty planistycznej...

II SA/Wr 862/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-14

zgody rolnej na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, że plan został sporządzony miedzy innymi po to aby gmina mogła uzyskać wpływy z renty planistycznej...
orzekającego Wojewoda Dolnośląski nie uwzględnił wyjaśnień Wójta Gminy Kostomłoty dotyczących powstania możliwości ustalania renty planistycznej ze względu na uchwalenie planu...

II SA/Kr 488/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-06-23

[...] ustalono tzw. 'opłatę planistyczną' w wysokości 0 % - w uchwalonym planie miejscowym w § 9 ust. 7 pkt 4 zapisano 30%,, - w § 9 ust. 9 pkt 5 tekstu projektu planu...
wyłożonego do publicznego wglądu dla terenów [...] ustalono tzw. 'opłatę planistyczną' w wysokości 30 % - w uchwalonym planie miejscowym w § 9 ust. 9 pkt 3 zapisano 0%,, - w § 10...

II SA/Wr 483/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-03

w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. Zawartość planu miejscowego określają art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu...
i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiot określa art. 15 ust. 2 i 3, natomiast standardy dokumentacji planistycznej (materiały planistyczne, skalę opracowań kartograficznych...

II SA/Bd 108/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-15

, gdy przy tworzeniu planu miejscowego można bezspornie ustalić, że w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4...
właścicielom niektórych nieruchomości sposobu dokonywania ich podziału oraz wprowadzenie zakazu podziałów nieruchomości, z przekroczeniem zakresu 'władztwa planistycznego...

II SA/Gl 173/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-16

o planowaniu, określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się tzw. rentę planistyczną jest obligatoryjnym składnikiem planu miejscowego. Jednakże za utrwalony...
gminy., Wojewoda Śląski zarzucił również, że w toku procedury planistycznej naruszono art. 28 ustawy o planowaniu, gdyż przed podjęciem zaskarżonej uchwały nie uzyskano...

II SA/Wr 239/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-07

na podstawie której ustala się opłatę z tytułu tzw. renty planistycznej (art. 36 ust. 4 u.p.z.p). Brak postanowień w powyższym zakresie powoduje, że podjęty akt nie spełnia...
planistycznego - wstęp do analizy urbanistycznej, a ustalenia planu powinny odnosić się do rysunku planu a nie do podkładu geodezyjnego., W odpowiedzi na skargę zgodzono...
1   Następne >   2