Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 747/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-29

. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy., Organ nadzoru stwierdził nadto, że kwestionowana uchwała nie zawiera postanowień ustalających stawkę procentową z tytułu renty planistycznej...
obligatoryjnego elementu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jakim jest wysokość stawki procentowej z tytułu renty planistycznej. Przepisy ustawy planistycznej...

II SA/Wr 53/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-14

obowiązek ustalenia renty planistycznej dla wszystkich terenów objętych planem, przy czym nie dopuszcza także stawki zerowej. Ponadto, jak wskazał NSA w wyroku z dnia 23...
kwietnia 2010r. sygn. akt II OSK 311/10 i w wyroku z dnia 6 maja 2010r. sygn. akt II OSK 424/10, aby odstąpić od ustalenia renty planistycznej należy przeprowadzić szczegółową...