Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1043/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-31

procentową renty planistycznej, służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 20%. Zgodnie natomiast z art. 25 ustawy...
po wysłuchaniu przez autora projektu planu informacji o rozwiązaniach przyjętych w gminach ościennych w zakresie zmniejszenia stawki procentowej renty planistycznej, Rada uznała...

II SA/Lu 995/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

' w zakresie, w jakim nie określa stawki procentowej na podstawie której będzie określana tzw. 'renta planistyczna'. Brak jest określenia stosownej stawki dla wyznaczonych...
parametrów zabudowy i 24 - braku określenia stawki renty planistycznej. Rację ma organ twierdząc, że zamieszczenie w § 5 ust.1 planu definicji wtórnej parcelacji...

II SA/Gd 606/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-15

w związku z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i nie może sama...
, nieprawidłowe określenie stawki opłaty planistycznej oraz nieprawidłowe ustalenia w zakresie dopuszczalnej kolorystyki obiektów. Zarzucono również objęcie materią planu kwestii...

II SA/Gd 244/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-11

. z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 ustawy jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i jej zapłacić., Wyrokiem z dnia 15...
. uznała przedmiotowe wezwanie za niezasadne, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska., W skardze na uchwałę planistyczną skarżąca wyjaśniła, że na działce...

IV SA/Po 23/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

przepisów o rencie planistycznej, o której mowa w art. 36 u.p.z.p. ('Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości...
. Procedura planistyczna jest przejawem rozstrzygania o przeznaczeniu terenów na przyszłość z kolidującymi wartościami, w związku z czym dochodzi do ważenia owych wartości...

II SA/Gd 648/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-13

z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 ustawy jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i nie może sama sobie ją zapłacić, operacja...
z sąsiedztwem cmentarza; brak określenia minimalnej intensywności zabudowy; nieprawidłowe określenie stawki opłaty planistycznej oraz nieprawidłowe ustalenia w zakresie...