Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1043/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-31

procentową renty planistycznej, służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 20%. Zgodnie natomiast z art. 25 ustawy...
po wysłuchaniu przez autora projektu planu informacji o rozwiązaniach przyjętych w gminach ościennych w zakresie zmniejszenia stawki procentowej renty planistycznej, Rada uznała...

II SA/Wr 747/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-29

. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy., Organ nadzoru stwierdził nadto, że kwestionowana uchwała nie zawiera postanowień ustalających stawkę procentową z tytułu renty planistycznej...
obligatoryjnego elementu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jakim jest wysokość stawki procentowej z tytułu renty planistycznej. Przepisy ustawy planistycznej...

II SA/Sz 607/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-08

nieruchomości została ustalona w wysokości 30%. Ze wskazanej kwoty 43.653,00 zł 30 %, wynosi 13.096,00 zł., a więc kwotę renty planistycznej ustalonej przez organ...
w formie renty planistycznej. Nie ulega wątpliwości, że zmiana charakteru działki w planie zagospodarowania przestrzennego - z poprzednio rolnej na mieszkalno-usługową...

II SA/Wr 53/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-14

obowiązek ustalenia renty planistycznej dla wszystkich terenów objętych planem, przy czym nie dopuszcza także stawki zerowej. Ponadto, jak wskazał NSA w wyroku z dnia 23...
kwietnia 2010r. sygn. akt II OSK 311/10 i w wyroku z dnia 6 maja 2010r. sygn. akt II OSK 424/10, aby odstąpić od ustalenia renty planistycznej należy przeprowadzić szczegółową...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

gminy. Przedmiotowa opłata na rzecz gminy (renta planistyczna) ma cechy podatku. Jest świadczeniem publicznoprawnym, przymusowym i bezzwrotnym na rzecz jednostki samorządu...
., Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) stosuje się do zobowiązań podatkowych, tymczasem renta planistyczna...

II SA/Lu 995/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

' w zakresie, w jakim nie określa stawki procentowej na podstawie której będzie określana tzw. 'renta planistyczna'. Brak jest określenia stosownej stawki dla wyznaczonych...
parametrów zabudowy i 24 - braku określenia stawki renty planistycznej. Rację ma organ twierdząc, że zamieszczenie w § 5 ust.1 planu definicji wtórnej parcelacji...

II SA/Gd 606/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-15

w związku z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i nie może sama...
, nieprawidłowe określenie stawki opłaty planistycznej oraz nieprawidłowe ustalenia w zakresie dopuszczalnej kolorystyki obiektów. Zarzucono również objęcie materią planu kwestii...

II SA/Gd 244/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-11

. z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 ustawy jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i jej zapłacić., Wyrokiem z dnia 15...
. uznała przedmiotowe wezwanie za niezasadne, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska., W skardze na uchwałę planistyczną skarżąca wyjaśniła, że na działce...

IV SA/Po 23/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

przepisów o rencie planistycznej, o której mowa w art. 36 u.p.z.p. ('Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości...
. Procedura planistyczna jest przejawem rozstrzygania o przeznaczeniu terenów na przyszłość z kolidującymi wartościami, w związku z czym dochodzi do ważenia owych wartości...

II SA/Gd 648/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-13

z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 ustawy jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i nie może sama sobie ją zapłacić, operacja...
z sąsiedztwem cmentarza; brak określenia minimalnej intensywności zabudowy; nieprawidłowe określenie stawki opłaty planistycznej oraz nieprawidłowe ustalenia w zakresie...