Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

IV SA/Po 23/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

przepisów o rencie planistycznej, o której mowa w art. 36 u.p.z.p. ('Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości...
. Procedura planistyczna jest przejawem rozstrzygania o przeznaczeniu terenów na przyszłość z kolidującymi wartościami, w związku z czym dochodzi do ważenia owych wartości...