Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3461/19 - Wyrok NSA z 2020-06-26

[...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 152/19 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Łodzi, w sprawie ze skargi R.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej...

IV SA/Wa 954/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

wzrostu wartości nieruchomości ('renty planistycznej'), na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. nr [...], o pow. 0,3318 ha...
jednorodzinnej i usługowa. Zgodnie z § 29 (rozdział 10) tego Planu, ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia renty planistycznej na 20%. Bezpośrednio...

II SA/Kr 977/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-05

spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. rentę planistyczną) w wysokości [...] złotych. Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie organ...
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) wskazując, iż są one następujące: wzrost wartości nieruchomości w następstwie...

II SA/Kr 903/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej)., Pismem z dnia 31 stycznia 2020 r., podpisanym...
31 stycznia 2020 r. stanowi odpowiedź i wyjaśnienie na pismo G. K. dotyczące umorzenia postępowania toczącego się w sprawie ustalenia renty planistycznej., Z punktu...

II SA/Kr 975/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-13

opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. rentę planistyczną) w wysokości 6 190,52...
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej). W oparciu o przedstawione okoliczności...

II SA/Kr 974/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-14

Nr [...], jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. rentę planistyczną...
miejscowego, określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka...

II SA/Kr 972/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 9 972,82 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote...
miejscowego, określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym...

II SA/Kr 914/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

Geodezji Urzędu Miasta K. z dnia 30 września 2015 r. Nr [...] w sprawie renty planistycznej, nazwanego przez strony odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 30...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgłoszenie roszczenia (wszczęcie postępowania) o ustalenie tzw. renty planistycznej (opłaty, o której mowa w art. 36...

II SA/Po 725/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

w Dzienniku Urzędowym Województwa [...] nr [...] z dnia [...] maja 2007 r., poz. [...]), tzw. 'renty planistycznej', dla J. D. (dalej: skarżącego) - byłego właściciela...
o nr [...] ocenie organu, istnieją przesłanki do wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu tzw. 'renty planistycznej' z uwagi...

II SA/Lu 320/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-26

z tytułu renty planistycznej ulega przedawnieniu o ile wszczęcie postępowania nastąpiło z zachowaniem terminu. Organ zawrócił uwagę, że w sprawie zostały sporządzone...
Administracyjny wielokrotnie wskazywał, że renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
1   Następne >   +2   +5   8