Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty ,,renty planistycznej’’ - jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości...
przez Skarżącego, w których wniósł o odstąpienie od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego...

IV SA/Wa 820/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

(...) marca 2006 r., zobowiązał się uiścić za zbywców nieruchomości należną rentę planistyczną. Biorąc pod uwagę treść oświadczenia organ uznał, że zobowiązanie finansowe...
związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej oraz zapłaty renty planistycznej. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta (...) marca 2006 r. nie zawierała zobowiązania z umowy...

V SA/Wa 888/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw: renty planistycznej w kwocie 1.560 zł związany...
egzekucyjnej polegającej na zajęciu świadczenia emerytalnego. W piśmie zobowiązany kwestionował obowiązek zapłaty renty planistycznej, stojąc na stanowisku, że działania...

IV SA/Wa 1506/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Opłata adiacencka i renta planistyczna to dwie różne opłaty pobierane z dwóch różnych tytułów. Okoliczność, iż organ administracji zrezygnował z pobrania opłaty...
adiacenckiej nie stoi na przeszkodzie pobraniu opłaty z tytułu renty planistycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...

IV SA/Wa 1795/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

skarżących jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zwaną dalej 'rentą planistyczną' lub 'opłatą', wskazane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r...
niż organy orzekający w przedmiocie renty planistycznej., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko w sprawie., Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wa 1504/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

, a w konsekwencji okoliczności, że renta planistyczna nie wchodzi, jako dług w skład spadku po właścicielu, który zbył nieruchomość stanowiącą jego własność., W uzasadnieniu...
skargi pełnomocnik skarżącego wskazał, między innymi, iż niedopuszczalne jest obciążenie skarżącego rentą planistyczną z tytułu sprzedaży przez jego nieżyjąca małżonkę...

IV SA/Wa 1631/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-20

nr (...) w obrębie (...) o pow. (....) uregulowanej w KW pod nazwą (...) w wysokości (...) zł z tytułu tzw. renty planistycznej czyli wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...
i zagospodarowaniu przestrzennym do naliczenia tzw. renty planistycznej., W dniu (...) stycznia 2004 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty...

IV SA/Wa 687/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

A. O. na wezwanie do zapłaty należności z tytułu renty planistycznej ustalonej decyzją Burmistrza W. z dnia [...] lutego 2004 r., nr [...]., Zaskarżone postanowienie zostało wydane...
do zapłaty należności wynikającej z ostatecznej decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej nie jest postanowieniem w rozumieniu Kodeksu...

IV SA/Wa 2271/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-09

operatu szacunkowego, decyzją z dnia [...] września 2004 r. Burmistrz Miasta i Gminy P. ustalił dla L. M. rentę planistyczną w wysokości 179 197,00 zł. Samorządowe Kolegium...
. do przedstawienia dowodów na okoliczność poniesienia przez niego nakładów na nieruchomość. W myśl art. 36 ust. 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym rentę planistyczną...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

w postaci renty planistycznej w kwocie 22652,00 zł - należność główna oraz odsetki., W oparciu o przedmiotowy tytuł organ egzekucyjny podjął egzekucję z prawa majątkowego...
złożonych zarzutów. Wówczas wierzyciel wskazywał, iż należności z tytułu renty planistycznej będąc dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są środkami...
1   Następne >   +2   +5   +10   34