Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 545/10 - Wyrok NSA z 2010-06-22

zaskarżonej uchwały określono stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0...
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś ustalenie tej stawki w wysokości 0%, jako równoznaczne z nieustaleniem stawki...

II GSK 1529/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z 8 [...] 2011 r. Skarżący zarzucił, że decyzje podjęte...
przez Burmistrza traktuje jako bezprawne, a decyzję nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r, którą określono rentę planistyczną, uznaje za niezasadną, dlatego też odmawia jej zapłaty...

II OSK 724/09 - Wyrok NSA z 2010-04-26

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna może być pobrana...

II FSK 2900/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

o tzw. rentę planistyczną. Wnioskodawczyni w dniu 6 sierpnia 2007 r. kupiła wraz z inną osobą fizyczną nieruchomość rolną. Udział we własności nieruchomości wynosił 1/4...
przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej 'ustawa o pzp') (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz z drugim...

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

, że w obrocie cywilno-prawnym przedmiotem sprzedaży i wymiaru renty planistycznej są działki tworzone w celach ewidencji gruntów, a nie nieruchomości należące do jednego właściciela...
na utworzenie jakiejkolwiek nowej, odrębnej nieruchomości, która wymagałaby wykonania nowej wyceny dla celów wymiaru renty planistycznej. Okoliczność, że ostatecznie tylko jedna...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

/renta planistyczna). W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawca wraz z drugim nabywcą zbyli przedmiotową nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
, w związku z czym wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty renty planistycznej. Wobec powyższego wnioskodawca zapytał, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku...

II OSK 642/05 - Wyrok NSA z 2006-05-17

Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] grudnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów...
grudnia 2004 roku uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] grudnia 2003 roku Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej...

II OSK 2433/11 - Wyrok NSA z 2012-02-03

przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów oznaczonych, jako ZP/US i US...
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, ustalenie zatem tej stawki w wysokości 0%, jest równoznaczne z nieustaleniem stawki...

II OSK 3461/19 - Wyrok NSA z 2020-06-26

[...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 152/19 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Łodzi, w sprawie ze skargi R.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej...

II OSK 1808/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

sporządzony przez tego samego rzeczoznawcę majątkowego, ze zmienionym tylko doborem działek i nieznacznie obniżoną wartością renty planistycznej. Nie zajął zaś merytorycznego...
uzyskanych przez A. C. od pracownika organu I instancji, renty planistyczne naliczone innym osobom były znacznie niższe. Organ nie sporządził też zestawienia wszystkich...
1   Następne >   +2   +5   +10   56