Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 325/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

placówce., Minister Finansów podniósł, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. Jeden z poglądów stwierdza...
. W efekcie, w przypadku naruszenia przepisu prawa budzącego wątpliwości interpretacyjne wykluczone byłoby zaistnienie rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Ministra Finansów...

IV SA/Wa 2901/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w szczególności, iż w przedmiotowej sprawie doszło do błędnej wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa'. Przesłanka ta inną...
co do wykładni przepisów prawa stanowiących podstawę decyzji wydanych w postępowaniu zwykłym spowodowało, że ww. decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Ponownie...

I SA/Wa 1879/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

administrację publiczną na rzecz Powiatu W., stanowi, zdaniem Marszałka Województwa [...], rażące naruszenie prawa., Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
1999 r., bowiem decyzja ta nie wyczerpuje w żaden sposób przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa., Zdaniem organu, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...

V SA/Wa 2304/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

odwołanie zarzucając w nim m.in. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), polegającym na niezastosowaniu art. 47 ustawy...
z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Strona stwierdziła również, że zasady interpretacyjne postępowania podatkowego nakazują...

VII SA/Wa 2537/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

, nie może mieć wpływu na dokonywaną przez niego ocenę., Kolegium podniosło, że wśród przestanek enumeratywnie wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a. jest rażące naruszenie prawa...
w demokratycznym państwie prawnym. W doktrynie oraz orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy, gdy treść decyzji pozostaje...

III SA/Wa 1787/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r...
decyzji Dyrektora IAS z dnia [...] maja 2019 r. - z uwagi na wydanie ww. decyzji z rażącym naruszeniem prawa przez brak uznania stanowiska wyrażonego we wniosku za prawidłowe...

II SA/Wa 354/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

nauczyciela kontraktowego. Uznanie, iż decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa wymagało ustalenia, czy posiadane przez skarżącego kwalifikacje znacznie odbiegały...
nieważności decyzji jest ustalenie, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Tak nie postąpiły organy nadzorcze, a także organ I instancji w niniejszej sprawie...

III SA/Wa 2564/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

wskazał art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wskazując, iż ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez pominięcie...
z opodatkowania przewidzianego ww. przepisie ustawy o podatku akcyzowym nie stanowi rażącego naruszenia prawa, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu odwoławczym Skarżący...

VIII SA/Wa 793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

z rażącym naruszeniem prawa wskazał, że organ prowadzący postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa zobligowany...
jest do zbadania, czy z materiału dowodowego wynika, że do rażącego naruszenia prawa doszło i na czym ono polegało., Omawiając poglądy judykatury, iż o rażącym naruszeniu prawa...

III SAB/Wa 38/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-08

[...] marca 2001 r. M. T., dalej zwany Skarżącym, wystąpił do Urzędu Skarbowego W.- [...] o:, 1) stwierdzenie, rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji Urzędu...
Izby Skarbowej w W. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego W.- [...] z dnia [...] grudnia 1997 r., Po rozpoznaniu kwestii rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100