Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1408/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-03-21

Administracyjny zważył co następuje., Zdaniem Kolegium, rażące naruszenie prawa w przedmiotowej sprawie, polega na naruszeniu art. 9 ust. 1 ustawy o terenach budownictwa...
, a może nią być tylko takie, które można uznać za rażące /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. W zakresie wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', ustalona została jednolita...

SA/Kr 328/86 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1986-05-26

naruszenia prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/, ale w ogóle naruszenia prawa /art. 196 par. 1 Kpa/. ...
Stosownie do art. 39 prawa budowlanego, organy administracji państwowej mogą z przyczyn celowościowych lub gospodarczych odroczyć termin przymusowej rozbiórki obiektu...

SA/Kr 1512/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-12-19

1991 r. o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały. Wojewoda K. rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 września 1991 r...
mogą być tylko 'istotne' naruszenia prawa. Brak konsultacji przedmiotowej uchwały nie jest błędem, dotykającym merytorycznej strony uchwały., W skardze wyrażono...

II SA/Kr 1581/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-03

przyjął, iż podstawę prawną zaskarżonej decyzji, stanowi objęta przepisem art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa przesłanka rażącego naruszenia prawa - tj. 'par. 18 ust. 1 pkt 1 i par. 21...
naruszenia art. 11 i art. 107 par. 3 Kpa, przez niewyjaśnienie w motywach decyzji istoty rażącego naruszenia prawa, jako przesłanki decyzji. Wskazano, iż nie można poprzestać...

SA/Kr 162/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-03-27

rozpoznających sprawę; orzeczenia podpisane przez inne osoby lub przez niektórych tylko członków komisji są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa...
rozpoznających sprawę; orzeczenia podpisane przez inne osoby lub przez niektórych tylko członków komisji są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa...

II SA/Kr 354/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-02

organu I instancji wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126...
, co stosownie do art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa powoduje konieczność stwierdzenia jego nieważności., Z rażącym naruszeniem prawa została też wydana decyzja organu drugiej instancji...

II SA/Kr 2845/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-01-23

jej niezgodności z prawem. Prokurator zarzucił, że powyższa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na wydaniu zezwolenia na imprezę masową...
stwierdzono tu, że rażące naruszenie prawa zachodzi jedynie wówczas, gdy treść decyzji pozostaje w rażącej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter...

SA/Kr 588/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-09-07

w postępowaniu organu I instancji naruszenie prawa i utrzymał decyzję w mocy; powoduje to, że decyzja organu odwoławczego jest również dotknięta wadą nieważności z powodu rażącego...
naruszenia prawa. , Zgodnie z art. 16 par. 1 Kpa decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji...

SA/Kr 301/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-05

to rażące naruszenie prawa polegające na tym, że skoro organ odwoławczy rozpoznawał ściśle sprecyzowany zarzut skarżącego i uznał w istocie ten zarzut za trafny...
na rażące naruszenie prawa, co zostało wyżej wykazane. , Zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego został zasądzony na podstawie art. 208 Kpa. ...

SA/Kr 429/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-10

argumentami zarzucił w niej, że organy orzekające dopuściły się rażącego naruszenia prawa. Odmowę wydania aktu własności spornej działki, uważa za bezzasadną, gdyż w dniu 4...
z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa i dlatego też na zasadzie art. 207 par. 1 i 3 stwierdzono ich nieważność., Rzeczą organu administracji...
1   Następne >   +2   +5   7