Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

1 stycznia 1995 r., także wówczas, gdy podstawą rozpoczęcia budowy była ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przed dniem 1 stycznia 1995 r., której nieważność...
stwierdzono w postępowaniu wszczętym po dniu 1 stycznia 1995 r., Budowa określonego obiektu rozpoczęta na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...

OSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

1. Brak jest podstaw do prowadzenia odrębnego postępowania administracyjnego co do usytuowania budynku, poza postępowaniem o udzielenie pozwolenia na budowę...
o pozwoleniu na budowę, właściwy organ orzeka o usytuowaniu budynku na gruncie, uwzględniając wszystkie przesłanki rozstrzygnięcia, w tym także przesłanki, o których mowa w art. 5...

FSA 1/99 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz...
. był zatrudniony w H.K. na budowie eksportowej w ramach realizacji kontraktu zawartego przez spółkę (...) z L. Zebrany materiał dowodowy wykazuje, iż Konsulat wystawił...

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

., Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika, że 'B.' S.A. zajmie się budową domów mieszkalnych na własnych gruntach w celu dalszej ich odsprzedaży oraz świadczy usługi budowlane...
stosownych ustaleń, gdyż dopiero one pozwolą na stwierdzenie, czy w rozpoznawanej sprawie występuje przedmiot podlegający opodatkowaniu. Oczywiste jest, że tylko w wypadku...