Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2289/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-14

pozwolenia na budowę hali magazynowej na działkach ewid. nr [...], [...], [...], [...], [...] obręb [...] przy ul [...] w W., skarżący, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z 30...
okoliczności, które mogłyby stanowić o zagrożeniu powstania znacznej szkody czy trudnych do odwrócenia skutków gdy zostanie wykonana ww. decyzja o pozwoleniu na budowę...

II OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

decyzją stosuje się przepisu dotychczasowe. Zgodnie zaś z art. 37 Prawa budowlanego sprzed nowelizacji wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ma miejsce...
jedynie w razie nierozpoczęcia robót budowlanych, natomiast w pozostałych przypadkach wznowienie budowy następuje po wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Ponadto...

II OW 43/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

ostatecznej decyzji Wójta Gminy Osielsko z dnia [...] września 1996 r. znak: [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na działce...
wykonany zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym integralną cześć decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa przedmiotowego budynku nie została jednak zakończona zgodnie...

II OW 147/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą P. a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...
sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...

II OW 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

stwierdzenia nieważności konieczne jest uzyskanie od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nowej decyzji o pozwoleniu na budowę niezależnie od tego na jakim...
etapie robót budowlanych pierwotna decyzja o pozwoleniu na budowę została wyeliminowana z obrotu prawnego. Zdaniem PINB również w przypadku faktycznego wykonania wszystkich...

II SAB/Kr 48/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-17

skarżącej spółce decyzji administracyjnej z dnia 5 lutego 2016 r. o pozwoleniu na budowę postanawia: odrzucić skargę. Przesiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne [...] sp. z o.o....
administracyjnej z dnia 5 lutego 2016 r. o pozwoleniu na budowę., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że spółka w dniu 5 listopada 2014 roku złożyła wniosek o wydanie pozwolenia...

II OZ 748/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-13

. K. oraz B. W. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., nr IFXIV.7840.9.35-1.2021 w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie...
w przedmiocie pozwolenia na budowę., Sąd mając na uwadze treść art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. stwierdził, że z przepisu tego wynika, że sąd może zawiesić postępowanie...

II OW 29/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

Starosty G. Nr [...] z dnia [...] maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych postanawia: wskazać Starostę G...
[...] maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w dniu 23 grudnia 2021 r...

II OSK 2572/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

o pozwoleniu na budowę postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z 17 maja 2019 r., sygn. akt II SAB/Kr 48/19, odrzucił...
. o pozwoleniu na budowę. Postanowienie to zostało wydane w następujących istotnych okolicznościach sprawy., W skardze na bezczynność wywiedzionej do Sądu pierwszej instancji...

VII SA/Wa 888/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

r., nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt II OZ 268/15, zgodnie z którym, decyzja o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę rodzi niekiedy daleko idące skutki prawne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100