Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1894/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-10-07

1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, upoważniony przez radę gminy na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13...
poz. 60 ze zm./ do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, nie ma uprawnienia do upoważnienia pracowników ośrodka w trybie art. 268a...

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Pracy we własnym gospodarstwie rolnym nie można uznać ani za zatrudnienie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz...
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia 19 lutego 1999 r.; (...). Mirosław K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B...

II SA/Gd 2070/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-19

Organ administracji właściwy w sprawach pomocy społecznej, po ujawnieniu w toku postępowania, iż osoba /rodzina/, która ubiega się o przyznanie pomocy spełnia wszystkie...
kryteria ustawowe określone w art. 2 ust. 1-3, art. 4 ust. 1, oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm...

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

Związki pomiędzy ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ a ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu...
ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej - prowadzące do pozbawienia jej prawa do gwarantowanego zasiłku okresowego - tylko z tej przyczyny, że mimo, iż jest stanu wolnego...

II SA/Gd 1310/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-19

Wykładnia zdania pierwszego art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ nie może być dokonywana w oderwaniu...
od funkcji pomocy społecznej określonych ustawą oraz w oderwaniu od określonych ustawą obowiązków gminnych służb pomocy społecznej /art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1, art...

II SA/Gd 1339/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-26

i w tym samym miesiącu składa wniosek o przyznanie jej renty socjalnej na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64...
Adriana M. na decyzję Wojewody B. z dnia 17 czerwca 1998 r. (...) w przedmiocie renty socjalnej uchyla zaskarżoną decyzję. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D...

II SA/Gd 1623/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-03-04

społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, odnosi się wyłącznie do zakresu i form pomocy oraz trybu, w jakim pomoc ma być udzielana; nie mają natomiast zastosowania...
te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które ograniczają prawo kobiet do uzyskania pomocy zagwarantowanej im w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny...

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

Jeśli w sprawie z zakresu pomocy społecznej szczególny dowód w postaci wywiadu środowiskowego nie wyjaśnia wszystkich okoliczności faktycznych niezbędnych...
do jej rozstrzygnięcia, wówczas poprzez art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ należy wykorzystać środki dowodowe...

SA/Gd 2268/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-01-26

W razie wątpliwości organ pomocy społecznej, po zebraniu materiału dowodowego i w wyniku swobodnej jego oceny, samodzielnie ustala charakter przebywania na terenie gminy...
zakresie - z uwzględnieniem treści art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ - pomocy należy udzielić. Naczelny...

II SA/Gd 1993/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-08-01

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ - celem zasiłku okresowego jest zaspokojenie...
codziennych potrzeb bytowych przez czas, kiedy nie mogą być one zaspokojone z dochodów tej osoby., Zasiłek celowy /art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej/ pełni odmienną...
1   Następne >   +2   4