Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III FPS 1/21 - Uchwała NSA z 2021-09-29

od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione...
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany...

II FPS 11/13 - Uchwała NSA z 2014-02-03

pkt 2 i art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., a w konsekwencji, czy tego rodzaju obiekt stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości., 3. Dla zobrazowania powyższego...
o podatkach i opłatach lokalnych, definiując w art. 2 ust. 1 przedmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, nie rozciąga użytego w niej pojęcia budowle...

II FPS 1/20 - Uchwała NSA z 2020-09-21

) podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem od tych gruntów a jeżeli nie jest takim podatnikiem, to czy podatnikiem podatku od nieruchomości w związku...
decyzję Burmistrza Ś. z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r., W uzasadnieniu decyzji SKO...

II FPS 1/18 - Uchwała NSA z 2018-09-24

., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r., w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
organu odwoławczego z dnia 21 stycznia 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. Relacjonując przebieg postępowania przed organami podatkowymi WSA...

I FPS 9/16 - Uchwała NSA z 2017-03-27

i usług na poczet bieżących należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego czy podatku od nieruchomości. Zapytała również o procedurę, w jakiej...
do odpowiedniego organu., Zdaniem Spółki wobec faktu, że podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek akcyzowy i podatek od nieruchomości, niewątpliwie są zobowiązaniami...

II FPS 4/11 - Uchwała NSA z 2012-02-27

stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży stanowiących...

II FPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-11-18

prawnym obowiązującym od dnia 9 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli w postaci dróg oraz obiektów...
i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), nie miała decydującego znaczenia dla wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, na podstawie art. 2 ust. 3...

I FPS 2/07 - Uchwała NSA z 2007-10-08

przedmiotowego obejmującego przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa (art...
Przeniesienie własności rzeczy na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa /art. 66 par. 1 pkt 1...

III AZP 6/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Adwokackiego nr 1 w O. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 2 października 1986 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na lata 1983-1985, po rozpoznaniu...
uspołecznionej /Dz.U. 1984 r. nr 16 poz. 75/ obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości /art. 30 cytowanej ustawy/ ciąży również na tych jednostkach gospodarczych...

II FPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-04-27

lokalnych wprawdzie różnicuje stawki podatku od nieruchomości w zależności od rodzaju budynku, nie zawiera jednakże ich definicji. Odwołując się do znaczenia słów 'budynek...
powyższe zarzuty wskazano, iż ustalenie znaczenia wyrazów 'budynek mieszkalny' dla potrzeb podatku od nieruchomości wyłącznie na podstawie słownika języka polskiego...
1   Następne >   +2   5