Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 25/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-08-07

spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm., obecnie t.j. Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288/., Skoro przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
dochodowym od osób fizycznych., Powyższy udział w części nadwyżki bilansowej podlega jednak podatkowi dochodowemu od osób fizycznych jako stanowiący inny dochód podlegający...

III RN 23/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-25

, decyduje prawo podatkowe, a nie umowa., W myśl art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482...
r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat oraz przekazywać kwoty...

III ARN 6/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-03-26

Przychód z działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za 1989 rok na skutek rewizji...

III RN 24/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-05-08

po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej na skutek rewizji...
rewizję nadzwyczajną. Urząd Skarbowy w B. decyzją z dnia 13 grudnia 1993 r. (...) wymierzył J. A. S. podatek dochodowy w kwocie 4.608.153.000 zł /przed denominacją...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

Po upływie okresu zwolnienia podatkowego, przedmiotem rozliczeń podatkowych stają się zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
(...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku...

III ARN 32/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-09-26

(...) w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego za rok 1990 na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
czerwca 1993 r. do Drugiego Urzędu Skarbowego w W.-Ś. z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych za 1990 r. w kwocie 89.156.026.000 zł...

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...
:, Czy wartość własnej pracy podatnika podlega na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/ uwzględnieniu...

III ZP 26/00 - Uchwała Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 2001-01-04

poz. 89 ze zm./ czy też według zasad określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm...
i stosowania art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu realizacji...

III RN 145/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

podstawy zastosowania ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd' i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....
. z dnia 20 marca 1998 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1995 na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku...

III RN 13/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ od dnia 1 stycznia 1995 r...
r. sprawy ze skargi Barbary S. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 31 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok...
1   Następne >   +2   +5   +10   27