Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 164/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-11

Wynik wykładni gramatycznej art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654/ prowadzi do wniosku...
Przedsiębiorstwu Ochrony i Informacji 'F.' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r., W uzasadnieniu decyzji...

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art...
. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Urząd Skarbowy w G. decyzją z dnia 22 marca 2002 r...

SA/Bd 2481/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

merytorycznego. Decyzją z dnia 5 czerwca 2003 r., na podstawie art. 15 ust. 1, 4 i 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. 'b' i pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego /Dz.U. 1996 nr 39 poz. 171/ oraz art. 233 par. 2...

SA/Bd 1138/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-18

ze skargi Marka K. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 20 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. - oddala skargę. W wyniku...
kontroli przeprowadzonej w Zakładzie 'A.' Marek K. w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok, organ kontroli skarbowej stwierdził...

SA/Bd 2181/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

przypomnieć należało, iż odliczeniu od dochodu podlegają darowizny na cele wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
. 5 ustawy/., Skarżący w 2000 r. dokonali odliczeń od dochodu darowizn na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. 'a i b' ustawy o podatku dochodowym w łącznej kwocie...

SA/Bd 106/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-28

jej maksymalną granicę, to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, na organach...
stronami jest następujący stan faktyczny:, Strona skarżąca złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający z rozliczenia rocznego...

SA/Bd 1170/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-05-06

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ ustawodawca, jednoznacznie...
stycznia 2003 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. - oddala skargę. Decyzją z dnia 16 września 2002r. Urząd Skarbowy we W. określił...

SA/Bd 2265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ jednym ze źródeł przychodów, podlegających opodatkowaniu...
podatkiem dochodowym, jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie nastąpiło ono w wykonywaniu działalności gospodarczej...

SA/Bd 1830/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-28

zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży w 1998 roku lokalu mieszkalnego w kwocie 2.700 zł, wysokość zaległości podatkowej w kwocie 2.700 zł oraz wysokość...
podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie we wniosku strona podaje, iż od trzech lat pozostaje bez pracy, bez prawa do zasiłku, na utrzymaniu ma dwóch synów w wieku...

SA/Bd 86/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-23

. z dnia 3 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...) Izba Skarbowa w B. decyzją z dnia 3 lipca 2002 r...
. (...) określającej wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 r. w kwocie 965.912 zł, zaległość w tym podatku w kwocie 72.091 zł oraz odsetki...
1   Następne >   2