Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym...
. Spółka z o.o. z siedzibą w E. na uchwałę Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 16 lipca 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

FSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-17

za rentę wymienioną w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd...
W. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 22 marca 1999 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. - oddala skargę. Naczelny Sąd...

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Strona dowodziła, iż wydatki związane z wprowadzeniem spółki na giełdę oraz z przejmowaniem...
' ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nabycia lub wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

i licencji., W obecnych już jednak regulacjach podatku dochodowego /art. 22b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy...
o podatku dochodowym od osób prawnych/ wartościami niematerialnymi i prawnymi są jedynie prawa autorskie i licencje, w tym do programów komputerowych, co oznacza...