Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

kościelnych osób prawnych podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych darczyńcy był art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b w brzmieniu obowiązującym do dnia 31...
grudnia 1996 r., bądź też art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

II FPS 7/10 - Uchwała I NSA z 2011-10-24

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych...

II FPS 4/13 - Uchwała I NSA z 2014-09-29

Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 9 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r., w którym na podstawie...
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?' podjął następującą uchwałę...

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

w K. z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. przy udziale...
: 'Czy w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...