Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 355/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-18

okresie szkolenia nie zatrudniał więc osoby uprawniającej do szkolenia. Według Izby Skarbowej, przepis art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
nie przewiduje ulg częściowych, tj. udzielanych proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik spełniał wszystkie warunki do zastosowania ulgi w podatku dochodowym z tytułu...

FSK 799/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-22

Wniosek Dyrektora Izby Skarbowej w Sz. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Sz. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Sz. z dnia 17 grudnia 2004 r. SA/Sz 2517/02 w sprawie ze skargi Renaty B.-M. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. z dnia 30 września 2002 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości straty postanawia przywrócić wnoszącemu skargę kasacyjną termin do wniesienia wpisu od tej skargi.