Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 329/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-23

(?) ustawy. Jeżeli rada gminy chce określić stawki procentowe opłaty planistycznej, to zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, jest to możliwe tylko wówczas...
na ustalenie rzeczywistej woli organu stanowiącego, polegającej na chęci objęcia opłatą planistyczną nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek objęcia ich decyzją...

II SA/Op 139/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r., Nr XXX/214/2009 w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej...
Rady Gminy Chrząstowice z 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej. Uchwałę tą organ Gminy wydał na podstawie art. 36 ust...

II SA/Op 356/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

. Jeżeli więc rada gminy chce określać stawki procentowe opłaty planistycznej, to jest to możliwe wówczas, gdy uchwala plan miejscowy. Kompetencja taka bowiem wynika wprost...
procentowych, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy., Z kolei ten ostatni przepis stanowi, że jeżeli w związku...

II SA/Op 332/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

przez organy, iż spełnione zostały przesłanki do żądania uregulowania przez właściciela gruntu opłaty tzw. renty planistycznej, o której stanowi art. 36 ust 4 ustawy...
naliczenia przedmiotowej opłaty planistycznej, skoro decyzja wydana została po upływie 5 lat od czasu uchwalenia przez Radę Miejską planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Op 79/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-18

została stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości 20% od wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany jej przeznaczenia, organ uznał ponadto, że uchwalenie...
26750 zł stanowiła podstawę ustalenia orzeczonej opłaty planistycznej. Odnosząc się do stanowiska strony organ zaznaczył, iż przy wycenie wartości nieruchomości uwzględnione...

II SA/Op 550/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-19

ustalenia opłaty planistycznej jest w rozpatrywanej sprawie, dopuszczona przez organ pierwszej instancji, opinia rzeczoznawcy majątkowego - W. M., sporządzona w formie operatu...
z tych przesłanek uniemożliwia ustalenie opłaty planistycznej. W przeciwnym z kolei wypadku wydanie decyzji w przedmiocie tej opłaty ma charakter obligatoryjny. W dalszej kolejności...

II SA/Op 474/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

jej wartości albo stanowić podstawę do obligatoryjnego obciążenia tych osób opłatą, tzw. 'rentą planistyczną', w przypadku wzrostu jej wartości. W sprawie ustalenia...
opłaty planistycznej konieczne jest wykazanie, iż do wzrostu wartości nieruchomości doszło wskutek uchwalenia lub zmiany planu,, a więc że zachodzi bezpośredni związek...

II SA/Op 159/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-24

iluzoryczne. Realne koszty postępowania zmierzającego do ustalenia i pobrania opłaty planistycznej mogłyby okazać się wyższe, aniżeli spodziewane wpływy z tytułu tej opłaty...
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Powyższy przepis przyznaje radzie gminy kompetencje do ustalenia stawki opłaty planistycznej, jednak nie zawiera...

II SA/Op 386/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-18

instancji i sprawa związana z ustaleniem opłaty planistycznej będzie rozpoznana ponownie, w jej całokształcie. Zdaniem Sądu, przedmiotowe cofnięcie skargi nie spowoduje...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 16 marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2...

II SA/Op 323/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-06

decyzję organu pierwszej instancji i sprawa związana z ustaleniem opłaty planistycznej będzie rozpoznana ponownie, w jej całokształcie. Zdaniem Sądu, przedmiotowe...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 16 marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości postanawia: 1) umorzyć postępowanie, 2...
1   Następne >   +2   +5   10