Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Lu 532/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-30

jako działki nr [...], [...] i [...];, - w pkt 2, że uiszczenie opłaty planistycznej winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, na konto...
przestrzennego piętnastoprocentową stawkę opłaty planistycznej, organ nałożył na E. S. obowiązek uiszczenia takiej opłaty w wysokości 13.095,04 zł., E. S. wniosła odwołanie...

II SA/Lu 335/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-25

2005r., znak: IBNM.[...] ustalającą opłatę planistyczną w wysokości 7240zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr 155/10 o pow. 1500m położonej w M., będącej...
ustalającą opłatę planistyczną. Bez znaczenia jest również okoliczność, iż skarżący nie znali przepisów umożliwiających ustalenie opłaty planistycznej ani swojego prawa...

II SA/Lu 920/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia...
jednorazową opłatę planistyczną związaną z uchwaleniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. w wysokości 11.400zł z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

zawyżeniu wartości opłaty planistycznej w wysokości 30% w sytuacji, w której obszar nieopodal L. jest jednym ze słabiej rozwiniętych obszarów Polski, zatem narzucenie opłaty...
. 1 u.p.z.p. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i znaczne przekroczenie przysługującego Gminie N. D. władztwa planistycznego poprzez ustalenie wartości opłaty...

II SA/Lu 802/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-22

ze skargi Spółki C. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
planistyczną) w wysokości [...] zł;, - w pkt 2 sentencji - wskazał, że opłatę ustaloną w pkt 1 należy uiścić na podany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji...

II SA/Lu 432/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
terenu między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził pozytywnie...

II SA/Lu 433/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził pozytywnie...

II SA/Lu 431/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
terenu między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził...

II SA/Lu 347/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-18

na nieprawidłowe zastosowanie art. 36 ust. 4 u.p.z.p. i niesłuszne naliczenie opłaty planistycznej podniosła, że ustawa ta wiąże skutek w postaci obowiązku naliczenia opłaty...
planistycznej z uchwaleniem planu miejscowego. Do uchwalenia planu jako daty kluczowej odwołuje się również art. 37 ust. 1 u.p.z.p., który określa metodologię obliczenia opłaty...

II SA/Lu 197/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-07

. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
tej nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. 'opłaty planistycznej') w wysokości [...] zł;, - w pkt 2 sentencji - wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   25