Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bd 128/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie...

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1...
zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Ponadto organ wywiódł, że również analiza okresu przedawnienia dokonana na podstawie przepisów...

II SA/Bd 377/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-23

przestrzennego tzw. opłata planistyczna (zwana również rentą planistyczną). Jej istota sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela tej opłaty w razie łącznego...
jednorazowej opłaty planistycznej., W dalszej części uzasadnienia Kolegium wskazało na treść operatu szacunkowego, z której wynika, że zmiana planu zagospodarowania...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

II SA/Bd 1310/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-20

%) stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty planistycznej., W związku z postanowieniem Prezydenta G. z dnia [...] r. powołany rzeczoznawca majątkowy M. S. sporządziła...
dla ustalenia opłaty planistycznej nie uwzględniało się części składowych tej nieruchomości. Wykreślenie w/w paragrafu skutkowało tym, iż przy określaniu wartości nieruchomości...

II SA/Bd 265/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-23

przez gminę powinno być wydanie odrębnej uchwały rady gminy w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłat planistycznych, zwłaszcza, że wysokość tej stawki jest zależna...
przestrzennym, że jeżeli stawka procentowa opłaty planistycznej stanowi jeden z materialnoprawnych elementów dopuszczalności jej naliczenia, a tym samym kształtujących obowiązek...

II SA/Bd 382/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

. 717; z późn. zm.; zwanej w skrócie 'p.z.p.') do ustalenia opłaty w drodze decyzji planistycznej., Kolegium nie podzieliło stanowiska zawartego we wskazanym przez skarżącą...
rzeczowo i miejscowo, uprawnionym do wydania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej jest Wójt Gminy L., który stosownie do art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

II SA/Bd 760/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-21

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję wraz z poprzedzającą ją decyzję...
w wyniku zmiany planu miejscowego na [...] zł i przy zastosowaniu stawki procentowej określonej w tym planie na 30% ustalono opłatę planistyczną na podst. art. 36 ust. 4 w zw...

II SA/Bd 725/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w W. N. (działka nr [...]) na kwotę [...] zł oraz ustalił taką samą opłatę M. S. z tegoż...
nr [...], a skoro doszło do jej zbycia, to zaistniały przesłanki do ustalenia opłaty planistycznej., Od tej decyzji wnieśli odwołanie E. i M. S. wnosząc o jej uchylenie...

II SA/Bd 736/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-01

w związku z powstaniem nadpłaty z tytułu uiszczonej opłaty planistycznej ustalonej decyzją Wójta Gminy D. z dnia [...] grudnia 2006 r., której nieważność została stwierdzona...
, że wnioskodawcy nie dokonali wpłaty na rzecz organu kwoty [...]zł tytułem części opłaty planistycznej, gdyż gmina nie złożyła oświadczenia o potrąceniu kwoty [...]zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   17