Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Bd 290/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

z [...] grudnia 2006r. , numer [...], ustalił dla J. S. K., A. K., E. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
opłaty planistycznej w wysokości [...] zł zaliczył odszkodowanie w wysokości [...] zł . Pozostała część opłaty planistycznej tj. kwota [...] zł została przez strony...

II SAB/Bd 128/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie...

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1...
zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Ponadto organ wywiódł, że również analiza okresu przedawnienia dokonana na podstawie przepisów...

II SA/Bd 668/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
wejścia w życie powyższego planu nie upłynęło 5 lat, natomiast wartość nieruchomości wzrosła, z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej...

II SA/Bd 667/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W związku z tym organ w dniu [...] lipca 2020 r. wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej...

II SA/Bd 666/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
aktu notarialnego (Rep. A: [...])., Wójt Gminy I. [...] lipca 2020 r. wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Bd 377/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-23

przestrzennego tzw. opłata planistyczna (zwana również rentą planistyczną). Jej istota sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela tej opłaty w razie łącznego...
jednorazowej opłaty planistycznej., W dalszej części uzasadnienia Kolegium wskazało na treść operatu szacunkowego, z której wynika, że zmiana planu zagospodarowania...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

II SA/Bd 1310/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-20

%) stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty planistycznej., W związku z postanowieniem Prezydenta G. z dnia [...] r. powołany rzeczoznawca majątkowy M. S. sporządziła...
dla ustalenia opłaty planistycznej nie uwzględniało się części składowych tej nieruchomości. Wykreślenie w/w paragrafu skutkowało tym, iż przy określaniu wartości nieruchomości...

II SA/Bd 265/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-23

przez gminę powinno być wydanie odrębnej uchwały rady gminy w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłat planistycznych, zwłaszcza, że wysokość tej stawki jest zależna...
przestrzennym, że jeżeli stawka procentowa opłaty planistycznej stanowi jeden z materialnoprawnych elementów dopuszczalności jej naliczenia, a tym samym kształtujących obowiązek...
1   Następne >   +2   +5   +10   19