Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1176/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
nr 80, poz. 717 ze zm.) - uchyliło w całości decyzję organu I instancji i ustaliło jednorazową opłatę planistyczną na rzecz Gminy N. dla A. i P. małżonków D. z tytułu...

II SA/Łd 1493/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-01

ze skargi I. K. i J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze. zm.). Dalej organ odwoławczy stwierdził, iż wydanie decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej nie zależy...

II SA/Łd 1500/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-01

ze skargi K. B. i S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
opłaty planistycznej nie zależy od uznania organu, lecz jest obligatoryjne i uzależnione jedynie od spełnienia przesłanek określonych w art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 4...

II SA/Łd 1059/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-22

- oddala skargę. Decyzją z dnia [..] Wójt Gminy [..] ustalił H. S. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 8.784,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku...
. W uzasadnieniu wniosła o umorzenie kwoty opłaty planistycznej ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną. Ponadto wskazała, iż organ powinien poinformować...

II SA/Łd 1062/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-22

ustalającej opłatę planistyczną 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] Nr [...]; 2. zasądza...
i zagospodarowaniu przestrzennym, orzekł o pobraniu od J. D. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 109.408,50 złotych, z tytułu wzrostu wartości działki oznaczonej...

II SA/Łd 956/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-23

umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej oddala skargę. II SA/Łd 956/23, Uzasadnienie, Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
decyzję Burmistrza Miasta B. z 4 kwietnia 2023 r. (znak: RI.6725.2.2021) w przedmiocie ustalenia wobec K.G. jednorazowej opłaty planistycznej oraz umarzającą...

II SA/Łd 34/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-26

roku sprawy ze skargi A. M. i J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną...
. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 93/5 położonej w miejscowości K...

II SA/Łd 1502/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie opłaty planistycznej - oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [....] Burmistrz Miasta...
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze. zm.). Z ich brzmienia wynika, iż wydanie decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej...

II SA/Łd 1510/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-01

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej - oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Burmistrz Miasta-Gminy S...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze. zm.). Z ich brzmienia wynika, iż wydanie decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej nie zależy od uznania organu...

II SA/Łd 947/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-18

K. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
.), przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia odszkodowania i opłaty planistycznej przyjmuje się stan nieruchomości z dnia wejścia w życie planu miejscowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   40