Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1200/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-23

smarowymi (CN 2710 19 71 - 2710 19 99, dalej: 'oleje smarowe'). W szczególności, Skarżąca dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych od kontrahentów z Unii...
Europejskiej (dalej: 'UE'). Nabywane przez Skarżącą wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe są odsprzedawane odbiorcom krajowym. Nabywane przez Skarżącą oleje smarowe...

III SA/Wa 590/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa energetyczna) nabywane wewnątrzwspólnotowo oraz dystrybuowane przez Spółkę w Polsce oleje smarowe...
określają katalog wyrobów energetycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Z przepisu art. 2 ust. 4b) tiret pierwsze Dyrektywy wynika, że oleje smarowe wykorzystywane w innych...

III SA/Wa 1268/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-04

silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych...
. rozporządzenia zwolnieniem objęte są oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia. Zwolnienia nie obejmują natomiast ww. wyrobów wykorzystywanych do celów napędowych...

III SA/Wa 1117/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-21

., Wnioskodawca jest spółką zagraniczną, która zajmuje się dystrybucją produktów przemysłu petrochemicznego takich jak np. oleje silnikowe, czy oleje smarowe oznaczone kodem...
na rzecz ostatecznych odbiorców, bądź za pomocą i pośredników (dystrybutorów)., Oleje smarowe dystrybuowane przez Spółkę i klasyfikowane w ramach kodów CN 2710 19 71 - 2710 19...

III SA/Wa 1129/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-23

w korelacji z przepisami ustawy o podatku akcyzowym oraz wyprowadzeniem konkluzji, iż wyroby ropopochodne w tym oleje smarowe są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi...
'rozporządzenie') przez błędne przyjęcie, iż oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe (grzewcze), po pierwsze: mogą podlegać przepisom dotyczącym...

III SA/Wa 613/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-28

wymienionych kodów Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe są sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży. Na podstawie...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

III SA/Wa 1128/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-23

sprzeczne z przepisami prawa unijnego przyjęcie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze mogą podlegać opodatkowaniu zharmonizowanym...
akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 ze zm. dalej 'rozporządzenie') przez błędne przyjęcie, iż oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe...

III SA/Wa 801/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw...
towary nie będą użyte jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów...

III SA/Wa 1031/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-16

silnikowe, czy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-2710 19 99 (dalej 'Produkty'). Produkty te są przez Spółkę dystrybuowane na terytorium Europy...
tych towarów w Polsce bezpośrednio na rzecz ostatecznych odbiorców, bądź za pomocą pośredników (dystrybutorów). Oleje smarowe klasyfikowane w ramach kodów CN 2710 19 71 - 2710 19...

V SA/Wa 2553/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-12

, magazynuje i przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe i oleje bazowe o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99 (zwane 'olejami smarowymi'). W związku...
zdarzeń zupełnie niezależnych od woli skarżącej., Z treści wniosku wynika również, iż skarżąca produkuje oleje smarowe w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   26