Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wr 2221/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-02

podatkowego organ podatkowy pierwszej instancji ustalił, iż olej opałowy nabywany był przez spółkę w Rafinerii G.'B' S.A. W lipcu 2003 r. spółka dokonała zakupu oleju...
oświadczeń, które nie zawierały prawdziwych danych personalno-adresowych. Zasadna jest też ocena, że nie potwierdzają one, że sprzedany olej opałowy wykorzystany został na cel...

I FSK 915/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-23

był olej opałowy, przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych, a podatnik nie naliczał podatku akcyzowego., Decyzją z dnia 13.11.2003 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...
ją również Marcin R. i Sławomir D. w oświadczeniach złożonych do protokołu. Bez znaczenia przy tym pozostaje, zdaniem organu odwoławczego, czy olej opałowy sprzedawany...

I GSK 906/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1.000 kilogramów, a na gaz płynny...
określone zostały w § 4 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym podatnik sprzedający wyżej wymienione oleje opałowe, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom...

I FSK 817/07 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

organ do wniosku, że w takiej sytuacji cały olej przeznaczony jest na cele inne niż opałowe; przez uznanie, że oświadczenie o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego...
Prawa Celnego i Podatkowego nr 1/2006, s. 16 - 18., W artykule tym podniesiono - w sposób przekonywująco uzasadniony - że w ramach art. 37 ust. 1 u.p.t.u. olej opałowy...

I SA/Gd 313/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-24

i niedostateczne wykazanie, że sprzedany przez Skarżącą olej służył innym celom niż opałowe., W uzasadnieniu odwołania Skarżąca zarzuciła, że przepisy na których oparto...
dowodowe nie wykazał, aby sprzedany przez Skarżącą olej przeznaczony został na cele inne niż opałowe, a zatem błędne ustalenia postępowania dowodowego rzutują na ustalenie...

I SA/Gd 314/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-24

w oświadczeniach) wykazała, że część z nich nie wskazywała ilości, rodzaju i typu urządzeń grzewczych wykorzystujących olej opałowy, była nieczyteina (nie pozwalała ustalić...
przeprowadzenie postępowania dowodowego i niedostateczne wykazanie, że sprzedany przez Skarżącą olej służył innym celom niż opałowe. W uzasadnieniu odwołania Skarżąca...

I GSK 1491/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

personalno - adresowych, pozwalających na zidentyfikowanie rzeczywistych nabywców oleju opałowego, a tym samym ustalenie czy olej opałowy został wykorzystany zgodnie...
strony, nie dały podstaw do odnalezienia osób nabywających faktycznie olej opałowy. Jedynie w odniesieniu do dwóch nabywców oleju materiał dowodowy pozwolił na odstąpienie...

I SA/Gd 62/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-24

o nazwie: 'A' z siedzibą w C. w ramach której sprzedawany był olej opałowy. Przedmiotem postępowania kontrolnego była rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania...
, organ odwoławczy potwierdził ustalenia organu pierwszej instancji, zgodnie z którymi Skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawała olej opałowy na rzecz...

I SA/Wr 1289/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-17

podatkowym wynika z art. 89 ust. 14 u.p.a., W oparciu o dokonane ustalenia organ odwoławczy wskazał następnie, że olej opałowy korzysta z preferencyjnej stawki podatku...
staranności przy odbieraniu oświadczeń od nabywców sprzedawanego oleju opałowego. Przy czym nie miało znaczenia to, że sprzedany przez niego olej został faktycznie zużyty...

I SA/Wr 1288/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-17

odwoławczy wskazał następnie, że olej opałowy korzysta z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, w porównaniu do oleju przeznaczonego na paliwo dla silników spalinowych...
to, że sprzedany przez niego olej został faktycznie zużyty na cele opałowe., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie skarżący podniósł zarzut naruszenia przepisów u.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   100