Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II FPS 4/17 - Uchwała NSA z 2017-10-16

. 2032, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.), dalej jako u.p.d.o.f., określających zobowiązanie z tytułu przychodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących...
pokrycia w ujawnionych źródłach; Trybunał Konstytucyjny w pkt 3 wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 r., P 90/08,(OTK-A z 2011 r., nr 3 poz. 21) ) stwierdził...

II GPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-05-16

, a więc jako źródło zarówno normy sankcjonującej, jak i sankcjonowanej. Stanowisko to - zdaniem Sądu - znajduje potwierdzenie w wyroku z dnia 26 października 2006 r., w sprawie C - 65/05...
Administracyjny przyjął, że fakt ujawnienia oraz wykazania przez uprawniony organ państwa urządzania gier hazardowych na automatach w takich okolicznościach...

III ZP 40/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-11-26

nr 58 poz. 290 ze zm./. Ujawnienie tego błędu, którego źródłem nie jest wina a nawet zaniedbanie organu rentowego, lecz niejednoznaczność przepisów, nastąpiło w rezultacie...
organu rentowego, którą naruszono prawo, a po uprawomocnieniu się decyzji nie ujawniono żadnych nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, istnieje podstawa...

I OPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-07-01

.) może stanowić wyłącznie informacja o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze...
o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym?' 2. 'Czy prawomocne rozstrzygnięcie...

II FPS 2/11 - Uchwała NSA z 2011-12-12

nie będzie możliwa, co będzie stanowić źródło roszczeń wspólnika o wypłatę dywidendy, zapłatę odsetek za opóźnienie oraz odszkodowania za nienależyte wykonanie...
Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ocenie organu wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu...

II FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-02-17

przez obywatela do Rzecznika Praw Obywatelskich, ujawnił się problem dotyczący tego, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
wstępnym, które zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga szerszego omówienia przed przystąpieniem do analizy przedmiotowego przepisu, jest koncepcja źródeł przychodów...

I OPS 1/23 - Uchwała NSA z 2024-04-10

czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniła się rozbieżność na tle wykładni art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów...
zasada prawa administracyjnego, w świetle której źródłem interesu prawnego z art. 28 k.p.a. może być norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności...

II GPS 2/11 - Uchwała NSA z 2012-03-12

, wyłącznie w wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 83c wskazanej ustawy, czy też sposób ujawnienia dopuszczenia...
uchwałę: 'Sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym...

II FPS 6/10 - Uchwała NSA z 2011-01-24

źródeł przychodu, uzyskiwanie w przyszłości zwiększonych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy wydatki te, są co prawda związane...
Wartościowych, opłata za wprowadzenie do obrotu giełdowego. Wątpliwości, które ujawniły się na gruncie rozpatrywanej sprawy dotyczyły uznania powyższych wydatków za koszty...

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

powoduje, że pracodawca jest zobowiązany zapłacić 30% tych środków, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie...
niedotrzymania terminu. Dodał, że datą ujawnienia niedotrzymania terminu jest doręczenie protokołu kontroli, czyli w rozpoznawanej sprawie dzień 6 czerwca 2012 r. Natomiast w myśl art...
1   Następne >   +2   5